missgrey.ro
Modele Acte - Site-ul tau cu modele de acte
catalog modele acte

Act constituitiv de societate comerciala cu raspundere limitata - cu asociat unic 3

ASOCIAT UNIC:
- ................., cetatean ..........., de sex ............, nascut la data de ......... in ..............., casatorit/necasatorit, domiciliat in ............., ............, cu resedinta in ................, str. ............ nr. ...., jud./sect. ........., posesor al BI./PA. seria ..... nr. ....... eliberat de politia/autoritatile .............. la data de ...............

CAPITOLUL I
DENUMIREA, FORMA JURIDICA, OBIECTUL, SEDIUL, DURATA SOCIETATII

Art. 1 DENUMIREA SOCIETATII.
Denumirea societatii este S.C. "............" S.R.L., conform dovezii privind disponibilitatea firmei, inregistrata sub nr. ................ la Oficiul Registrul Comertului ................
In toate actele, facturile, actiunile, publicatiile si orice alte documente emanand de la societate, denumirea acesteia va fi urmata de cuvintele "Societate cu raspundere limitata" sau de initialele "S.R.L.", de capitalul social, sediul precum si numarul de inmatriculare din registrul comertului. Denumirea si reprezentarea grafica a societatii (sigla) vor fi protejate pe cai legale.

Art. 2 FORMA JURIDICA A SOCIETATII.
Societatea Comerciala ".........." S.R.L. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate cu raspundere limitata. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane cu stipulatiunile prezentului statut.
Ca persoana juridica, societatea este titulara de drepturi si obligatii si apare in proces in nume propriu.
Ca societate cu raspundere limitata, societatea raspunde fata de terti cu intregul sau patrimoniu, iar asociatul raspunde in limita aportului subscris de el la capitalul social.

Art. 3 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII.
Societatea comerciala "........." S.R.L. isi va desfasura activitatea in domeniul "Comert cu amanuntul", diviziune CAEN 52, avand ca obiect principal "Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse nealimentare" cod CAEN 5212, iar in secundar urmatoarele activitati:
ACTIVITATI DE COMERT
- intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semiproduse, cod 5111; intermedieri in comertul cu combustibil, minerale si produse chimice pentru industrie, cod 5112; intermedieri in comertul cu material lemnos si de constructii, cod 5113; intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie, cod 5115; intermedieri in comertul cu textile confectii, incaltaminte si articole din piele, cod 5116; intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun, cod 5117 intermedieri in comertul cu produse diverse, cod 5119;
- comert cu ridicata al cerealelor, semintelor si furajelor, cod 5121; comert cu ridicata al florilor si al plantelor, cod 5122; comert cu ridicata al animalelor vii, cod 5123; comert cu ridicata al pieilor brute si al pieilor prelucrate, cod 5124; comert cu ridicata al tutunului neprelucrat, cod 5125; comert cu ridicata al fructelor si legumelor proaspete, cod 5131; comert cu ridicata al carnii si mezelurilor, cod 5132; comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile, cod 5133; comert cu ridicata al bauturilor, cod 5134; comert cu ridicata al tutunului, cod 5135; comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase; comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao, si condimente, cod 5137; comert cu ridicata nespecializat, de produse alimentare, bauturi si tutun, cod 5139; comert cu ridicata al produselor textile, cod 5141; comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei, cod 5142; comert cu ridicata al aparatelor electrice si de uz gospodaresc si al aparatelor de radio si televizoare, cod 5143; comert cu ridicata al produselor de ceramica, sticlarie, tapete si produse de intretinere, cod 5144; comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie, cod 5145; comert cu ridicata al altor bunuri de consum, nealimentare, cod 5147; comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate, cod 5151; comert cu ridicata al materialului lemnos si de constructii, cod 5153; comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor, de fierarie, ipsoserie si incalzire, cod 5154; comert cu ridicata al produselor chimice, cod 5155; comert cu ridicata al altor produse intermediare, cod 5156; comert cu ridicata al masinilor si materialelor de birou, cod 5164; comert cu ridicata al masinilor utilizate in industrie, comert si transport, cod 5165; comert cu ridicata al masinilor, accesoriilor si uneltelor agricole, cod 5166; comert cu ridicata al altor produse, cod 5170;
- comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun, cod 5211; comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare, cod 5212; comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, cod 5221; comert cu amanuntul al carnii si produselor din carne, cod 5222; comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si zaharoaselor, 5224; comert cu amanuntul al bauturilor, cod 5225; comert cu amanuntul al produselor din tutun, cod 5226; comert cu amanuntul, in magazine specializate, al produselor n.c.a., cod 5227; comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de toaleta, cod 5233; comert cu amanuntul al textilelor, cod 5241; comert cu amanuntul imbracamintei, cod 5242; comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, cod 5243; comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic, cod 5244; comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrice de uz casnic, cod 5245; comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, vopsitorie, sticla si articole din sticla, cod 5246; comert cu amanuntul al cartilor, jurnalelor si articolelor de papetarie, cod 5247; comert cu amanuntul, in magazine, al altor produse neclasificate in alta parte, cod 5248; comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine, cod 5250; comert cu amanuntul prin corespondenta, cod 5261; comert cu amanuntul prin standuri, in piete, cod 5262; comert cu amanuntul care nu se efectueaza prin magazine, cod 5263;

Art. 4 SEDIUL SOCIETATII.
Sediul societatii se afla in ............ str. ............., nr. ..... jud./sect. ........
Societatea poate infiinta, prin decizia asociatului unic, filiale, sucursale, reprezentante, birouri, puncte de lucru si in alte localitati din tara si strainatate, potrivit legislatiei romane si a celei teritoriale.

Art. 5 DURATA SOCIETATII.
Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii in registrul comertului.

CAPITOLUL II
CAPITALUL SOCIAL SI PARTILE SOCIALE

Art. 6 CAPITALUL SOCIAL.
Capitalul social este de 2.000.000 lei divizat in 20 de parti sociale a cate 100.000 lei fiecare, detinute de asociatul unic ........................
Aporturile asociatului la capitalul social consta in varsaminte in numerar.

Art. 7 DETINEREA PARTILOR SOCIALE
Dovada proprietatii asupra partilor sociale se va face prin actiunile cuprinse in registrul de parti sociale si la Registrul Comertului.
Partile sociale pot fi transmise prin succesiune.

Art. 8 RASPUNDEREA FATA DE TERTI.
Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale asociatului. Creditorul personal al asociatului unic poate urmari numai partile din beneficiile cuvenite acestuia de pe urma activitatii societatii, sau beneficiul rezultat pentru acesta dupa lichidarea societatii.
Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatul unic raspunde in limita aportului sau la capitalul social.

Art. 9 CESIUNEA PARTILOR SOCIALE.
Partile sociale sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare parte sociala.
Asociatii au dreptul de a cesiona in mod liber partile lor sociale.
In caz de dizolvare a societatii comerciale transferul partilor sociale opereaza automat in favoarea succesorilor in drept.
Transmiterea partilor sociale va fi inscrisa in registrul comertului precum si in documentele societatii.
Transmiterea are efect fata de parti numai din momentul inscrierii ei in registrul comertului.

Art. 10 REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL.
Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a doua luni de la data in care decizia in acest sens a asociatului unic a fost publicata in Monitorul Oficial.
Decizia de reducere a capitalului social va fi luata in conformitate cu dispozitiile legii romane si cu procedeul ce urmeaza a fi utilizat pentru efectuarea reducerii.

Art. 11 MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL.
Capitalul social poate fi majorat prin decizia asociatului unic si cu respectarea dispozitiilor legale referitoare la constituirea societatilor comerciale cu raspundere limitata.

CAPITOLUL III
ORGANIZAREA, ADMINISTRAREA SI CONTROLUL SOCIETATII

Art. 12 ORGANIZAREA SI CONDUCEREA SOCIETATII.
Activitatea societatii va fi organizata si condusa dupa cum urmeaza:
a. Asociatul unic decide asupra tuturor activitatilor si actiunilor importante ale societatii. In acest sens ea are urmatoarele obligatii principale:
- sa aprobe bilantul societatii, contul de profit si pierderi si raportul cenzorilor;
- sa desemneze pe administratori si cenzori, sa-i revoce si sa le dea descarcare de activitatea lor;
- sa fixeze remuneratia cuvenita administratorilor si cenzorilor;
- sa decida urmarirea administratorilor si cenzorilor pentru daunele cauzate societatii desemnand si persoana insarcinata sa o reprezinte;
Deasemenea, asociatul unic va hotari cu privire la:
- modificarea statutului societatii;
- realizarea de noi investitii, inclusiv investirea de capital in alte societati;
- majorarea sau reducerea capitalului social;
- contractarea de imprumuturi bancare si acordarea de garantii;
- fuzionarea societatii cu alte societati;
- dizolvarea sau lichidarea societatii;
- infiintarea de sucursale si filiale, etc.
b. Societatea este condusa si administrata de asociatul unic .............., care reprezinta cu puteri depline si angajeaza patrimonial societatea in relatiile cu tertii. In raport cu nevoile curente ale societatii, asociatul unic poate numi si alti administratori.
Mandatul administratorului numit este de 4 ani, cu posibilitatea revocarii sau realegerii.
Administratorul are depline atributiuni executive, avand obligatia de a actiona cat mai bine in interesul societatii, acesta are urmatoarele imputerniciri si atributiuni principale:
- coordoneaza activitatea intregii activitati;
- reprezinta societatea in raporturile cu tertii, inclusiv cu autoritatile romane si straine;
- angajeaza patrimoniul societatii;
- are drept de semnatura sociala si specimen de semnatura in banca;
- introduce sau renunta la actiunile in justitie;
- negociaza si incheie contracte de munca cu personalul salariat al societatii, pot sa delege o parte din competentele lor unui alt administrator sau tert, ori de cate ori se afla, din orice motive, in imposibilitatea de a-si indeplini atributiunile.
Cuantumul remunerarii administratorilor se stabileste de catre asociatul unic la inceputul fiecarui exercitiu bugetar.
Administratorii raspund, individual sau solidar, fata de societate, pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare din culpa, a atributiunilor lor.

Art. 13 CONTROLUL ACTIVITATII SOCIETATII.
Activitatea societatii poate fi controlata de asociatul unic in mod direct, sau prin reprezentanti. In acest scop reprezentantii sai sunt indrituiti sa aiba oricand acces liber la documentele societatii.

CAPITOLUL IV
ACTIVITATEA SOCIETATII

Art. 14 PERSONALUL SOCIETATII.
Angajarea, nivelul de salarizare, drepturile si obligatiile, precum si concedierea personalului societatii se stabilesc de catre conducerea executiva a societatii in baza contractelor individuale de munca, cu respectarea prevederilor legislatiei muncii, a regimului de asigurari sociale si a limitei minime de salarizare prevazute de lege.

Art. 15 EXERCITIUL ECONOMICO-FINANCIAR.
Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii.
Societatea va organiza si va conduce evidenta contabila prevazuta de legea romana, in conformitate cu normele Ministerului Finantelor din Romania.
Bilantul contabil si contul de beneficii si pierderi se supun aprobarii asociatului unic, in termen de pana la 3 luni de la expirarea exercitiului financiar si inaintarea depunerii la organele competente.

Art. 16 AMORTIZAREA MIJLOACELOR FIXE.
Amortizarea mijloacelor fixe se face prin raportarea la valoarea de achizitie a acestora.
Prin valoarea de achizitie a mijloacelor fixe se intelege suma cheltuielilor de cumparare si a altor cheltuieli efectuate pentru punerea in functiune a fiecarui mijloc fix.
Fondul de amortizare a mijloacelor fixe se constituie cu incepere de la data punerii efective in functiune a acestora si in conformitate cu prevederile legislatiei romane.

Art. 17 INTOCMIREA BILANTULUI SI A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERI.
Societatea va intocmi anual bilantul si contul de profit si pierderi si va tine evidenta in lei a activitatii economico-financiare in conditiile prevazute de lege. Bilantul societatii va fi aprobat de asociatul unic si depus de administrator in termen de 15 zile, la Registrul Comertului, pentru a fi mentionat in registru si publicat in Monitorul Oficial.

Art. 18 CALCULUL PROFITULUI.
Profitul societatii se stabileste anual, prin bilantul contabil. Profitul impozabil se stabileste ca diferenta intre suma totala a veniturilor incasate si suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri. Pentru determinarea acestui profit se va deduce din profitul anual fondul de rezerva.
Fondul de rezerva va fi de 5% din totalul beneficiului prevazut in bilantul anual, constituirea lui efectuandu-se pana la atingerea a 25% din capitalul social, conformitate cu prevederile legislatiei romane in vigoare.
Din profitul prevazut in bilant se scad impozitul anual (cu exceptia perioadei in care societatea este scutita de impozitul pe profit) si prelevarile pentru fondul de rezerva, rezultand astfel profitul cuvenit asociatului unic.

CAPITOLUL V
DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGIILE

Art. 19 DIZOLVAREA SOCIETATII.
Societatea se dizolva in urmatoarele cazuri:
a. imposibilitatea realizarii obiectivului societatii;
b. pierderea a 1/2 din capitalul social, daca asociatul unic nu decide reconstituirea acestuia sau reducerea lui la suma ramasa;
c. prin decizia asociatului unic;
d. prin falimentul societatii.
Dizolvarea societatii se va inscrie in Registrul Comertului si se va publica in Monitorul Oficial.

Art. 20 LICHIDAREA SOCIETATII.
Lichidarea societatii se va face in baza deciziei asociatului unic de dizolvare a societatii de catre unul sau mai multi lichidatori numiti de acesta.
Pana la intrarea in functie a lichidatorilor, administratorii continua mandatul lor, fara a mai putea intreprinde insa noi operatiuni.
Lichidatorii au aceeasi raspundere ca si administratorii societatii. Ei sunt datori, indata dupa intrarea in functie, ca, impreuna cu administratorii sa faca un inventar, sa evalueze bunurile societatii si sa incheie un bilant care sa reflecte situatia exacta a activului si pasivului social, si sa le semneze.
Lichidatorii vor primi si pastra patrimoniul societatii, registrele si actele acesteia, si vor tine un registru cu toate operatiile lichidarii in ordine cronologica.
Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorului.
Lichidatorii vor putea.
- sa apara in fata instantelor judecatoresti;
- sa incheie tranzactii cu creditorii societatii;
- sa execute si sa termine operatiunile de comert referitoare la lichidare;
- sa vanda prin licitatie publica imobilele si orice avere mobiliara a societatii;
- sa lichideze si sa incaseze creantele societatii.
Lichidatorii care efectueaza noi operatiuni ce nu sunt necesare scopului lichidarii sunt raspunzatori personal si solidar fata de terti pentru executarea acestora.
Din sumele rezultate dupa lichidare vor fi indestulati mai intai creditorii privilegiati si apoi ceilalti creditori.
Dupa aceea lichidatorii vor intocmi si prezenta spre aprobare asociatului unic bilantul de lichidare dupa care ii vor plati acestuia beneficiul de lichidare.
Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii vor cere radierea societatii din registrul comertului si vor inmana asociatului unic registrul si actele societatii, pe care acesta le va pastra timp de 5 ani.

Art. 21 LITIGII.
Litigiile dintre societate si persoanele fizice si juridice romane, izvorate din raporturi contractuale, vor fi supuse solutionarii instantelor competente potrivit legii romane.

Art. 22 DISPOZITII FINALE.
Modificarea prezentului statut este posibila numai in baza deciziei asociatului unic, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 modificata prin O.U.G. nr. 32/1997
Solicit autentificarea prezentului inscris.
Redactat si dactilografiat la BIROUL NOTARULUI PUBLIC ............... in 3 exemplare, azi data autentificarii.

ASOCIAT UNIC
.................

AtaşamentMărimeHitsLast download
Act constituitiv de societate comerciala cu raspundere limitata - cu asociat unic 3.rtf27.29 KB3134în urmă cu 17 ore 38 minute
Your rating: None Average: 10 (1 vote)

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2008 - 2018 Modele-Acte.ro


Analize medicale - Fertilizant flori - Modele Contracte - Gazduire web Sibiu

Dermatogoie Sibiu- Pantofi - Blaj - Servicii funerare internationale - Web design - Suc de mere


Informatii despre cookies