magazine Black Friday 2017
Modele Acte - Site-ul tau cu modele de acte
catalog modele acte

Angajament de confidentialitate

ANGAJAMENT DE CONFIDENŢIALITATE

Art. 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
Societatea Comercială .................. înmatriculată la nr. ........... în Registrul comerţului, cu sediul în ................., cod poştal .............., telefon ............, fax ............. având contul ................... deschis la .................., reprezentată de ..............., în calitate de ANGAJATOR
şi
Dl./D-na ..................... domiciliat în ................., str. ............, nr. ....., identificat cu actul de identitate seria ...... nr. ......., având funcţia de ..................., în calitate de ANGAJAT
a intervenit prezentul angajament pentru păstrarea confidenţialităţii datelor, informaţiilor şi documentele, fiind conex contractului individual de muncă încheiat între părţi şi înregistrat sub nr. .................... din data .................
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Informaţiile pe care le obţine ANGAJATUL ca efect al executării contractului de muncă sus-menţionat sunt strict confidenţiale.
Sunt confidenţiale următoarele informaţii:
- situaţia financiară;
- proiectele de afaceri;
- produsele nelivrate pieţei;
- procesele de fabricaţie;
- licenţele şi brevetele de invenţie;
- alte documente care reprezintă poziţia pe piaţă a ANAGAJATORULUI.
De asemenea sunt confidenţiale documentele care s-au pus sau se vor pune la dispoziţia ANGAJATULUI.
Art. 3. DURATA ANGAJAMENTULUI
Durata prezentului angajament este de .........................
În cazul rezilierii contractului individual de muncă cu care este conex prezentul angajament, acesta încetează de drept.
Art. 4. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Partea care încalcă prevederile prezentului angajament este obligată să plătească celeilalte părţi contractante despăgubiri.
Următoarele situaţiile exonerează de răspundere partea care le invocă:
- informaţiile erau cunoscute înainte de a fi obţinute de la ANAGAJATOR;
- informaţia provine dintr-o sursă neconfidenţială;
- dezvăluirea informaţie s-a făcut după primirea acordului scris pentru aceasta;
- informaţia era de dată publică la data dezvăluirii ei;
- ANGAJATUL a fost obligat în mod legal să dezvăluie informaţia.
Prezentul angajament a fost încheiat azi ............. în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

ANGAJAT,
ANGAJATOR,

AtaşamentMărimeHitsLast download
Angajament de confidentialitate.rtf8.5 KB2263în urmă cu 7 ore 37 minute
Your rating: None Average: 10 (1 vote)

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2008 - 2018 Modele-Acte.ro


Analize medicale - Fertilizant flori - Modele Contracte - Gazduire web Sibiu

Dermatogoie Sibiu- Pantofi - Blaj - Servicii funerare internationale - Web design - Suc de mere


Informatii despre cookies