magazine Black Friday 2017
Modele Acte - Site-ul tau cu modele de acte
catalog modele acte

Act constituitiv de societate comerciala cu raspundere limitata - cu mai multi asociati

CONTRACTUL DE SOCIETATE
AL SOCIETATII "..........." S.R.L.

Intre subsemnatii,
- ............., nascut(a) in ......... la data .........., de cetatenie romana, domiciliat(a) in ............, str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., (sectorul ....), posesor(e) B.I. seria ..... nr. ........, eliberat de .......... a Mun./Or. .............la data de ............
Si
- ............., nascut(a) in ......... la data .........., de cetatenie romana, domiciliat(a) in ............, str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., (sectorul ....), posesor(e) a B.I. seria ..... nr. ........, eliberat de .......... a Mun./Or. .......... la data de ............ a intervenit prezentul contract de societate, convenind astfel sa ne asociem si sa infiintam societatea comerciala cu raspundere limitata denumita "............" S.R.L., desemnata in cele ce urmeaza SOCIETATEA.

CAPITOLUL I
Denumirea, emblema si forma juridica, sediul, durata

Art. 1. - Partile contractante convin sa infiinteze o societate cu raspundere limitata, persoana juridica romana denumita "..........." S.R.L. In orice act, scrisoare sau publicatie care provine de la SOCIETATE, trebuie sa se mentioneze: denumirea, forma juridica, sediul social, numarul de inmatriculare la Registrul comertului, codul fiscal si capitalul social.
Art. 2. - Emblema societatii este formata dintr-un desen reprezentand ....... ............................................................................
Art. 3. - Forma juridica a SOCIETATII este societate cu raspundere limitata cu capital integral roman, constituita potrivit Legii nr. 31/1990, modificata si completata prin O.U.G. nr. 32/1997.
Art. 4. - SOCIETATEA va avea sediul in .............. str. ........ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., (sector .....)
In baza hotararii adunarii generale a asociatilor, SOCIETATEA va putea sa-si deschida birouri si sucursale, reprezentante, agentii sau alte sedii secundare in ............. sau in alte orase din tara sau din strainatate.
Art. 5. - SOCIETATEA va functiona pe o durata de timp nedeterminata, cu exceptia cazului cand adunarea generala a asociatilor stabileste altfel.

CAPITOLUL II
Obiectul de activitate

(Obiectul de activitate este orientativ, asociatii urmand sa aleaga unul dintre domeniile de activitate in care urmeaza sa isi desfasoare activitatea).

Art. 6. - Obiectul de activitate al SOCIETATII consta in urmatoarele:
1. Productie.
a) productie de bunuri alimentare si nealimentare, agroalimentare, agricole, industriale, imbuteliere, ambalare si desfacere de bauturi racoritoare, produse de cofetarie, lactate, conserve de orice fel, preparate din carne, peste;
b) confectii, marochinarie, incaltaminte, produse de creatie vestimentara (barbati, femei, copii), tricotaje, tesaturi;
c) asamblarea produselor electronice si electrocasnice computere, birotica;
d) agricultura, cultura vegetala, cresterea animalelor, activitati mixte, servicii auxiliare.
2. Comert.
- comercializare cu ridicata si cu amanuntul de bunuri de larg consum: produse alimentare, nealimentare, industriale, electrocasnice, electronice, electrice, electrotehnice, casete audio si casete video, instalatii sanitare, articole de menaj, fierarie, articole foto, mobila, produse agricole, produse agroalimentare, detergenti, vopseluri, uleiuri, produse chimice si petroliere cu exceptia celor interzise de lege, materiale de constructii, produse de panificatie, cereale, legume-fructe, zarzavaturi, semipreparate.
Comercializarea tuturor bunurilor si produselor provenite din productia proprie sau de la terti se face en gros si/sau en detail, prin magazine proprii sau inchiriate, stradal, in targuri, piete, locuri publice, expozitii, in zone de agrement, prin tonete, rulote, chioscuri, in Bucuresti si alte localitati din tara.
3. Import - Export
- import - export en gros si en detail al tuturor bunurilor mentionate in alineatul precedent, cu respectarea conditiilor prevazute de legea romana.
4. Prestari de servicii
a) servicii de depozit si consignatie, de transport de marfuri si de persoane in trafic intern si international cu mijloace proprii sau inchiriate, expeditii de bunuri la domiciliul clientului, taximetrie, consignatie auto, service auto-moto-velo, vulcanizare, spalatorie auto, tinichigerie, vopsitorie electrica;
b) servicii de montari, demontari, intretinere, reparatii si asistenta tehnica pentru produsele ce fac obiectul activitatilor de productie si de comert ale societatii, reparatii obiecte de uz casnic;
c) casa de moda, design vestimentar si ambiental, croitorie, organizare de expozitii, reclama si publicitate;
d) xerox, dactilografiere (multiplicari, copieri), traduceri, tiparire, tehnoredactare, anticariat;
e) alimentatie publica (restaurant, bar, cafenea, cofetarie, pizzerie, crama, patiserie, macelarie, carmangerie, mezelarie, lapte si produse lactate), sifonarie, morarit;
f) comisionari imobile si mobile cu exceptia titlurilor de valoare;
g) tranzactii imobiliare, inchirierea masinilor, echipamentelor fara operator si a bunurilor personale si gospodaresti;
h) informatica si activitati conexe;
i) publicitate;
j) montari, demontari, reparatii si intretinere, consolidari, restaurari si fabricare de mobilier, tamplarie, decoratiuni interioare;
k) intermedieri in afaceri prin contracte de comision; reprezentare prin contracte de mandat si agent in numele si pe seama altor persoane juridice si/sau fizice, ori in numele si pe seama altor persoane juridice si/sau fizice ori in nume propriu si pe seama (socoteala) reprezentantului; studii de marketing, management etc. si orice activitati conexe (auxiliare) cu obiectul societatii, inclusiv publicitate pentru promovarea imaginii societatii pe piata.
In realizarea obiectului sau, societatea va putea incheia contracte de colaborare sau/si de cooperare cu persoane fizice si/sau juridice romane si straine.

Art. 7. - Obiectul principal al SOCIETATII
Activitatea principala ce va fi desfasurata de societatea comerciala "........." S.R.L. o constituie prestarea de servicii sub forma de productie software si activitati conexe in domeniul informaticii.

CAPITOLUL III
Capitalul social si partile sociale

Art. 8. - Capitalul social
Societatea se constituie cu un capital social in numerar de ............ lei, divizat in ...... parti sociale avand fiecare valoarea nominala de ........ lei.
Participarea asociatilor fondatori la constituirea capitalului se stabileste astfel:
- domnul/doamna ..........., ........ parti sociale, deci un procent de ....% din capitalul social;
- domnul/doamna ..........., ........ parti sociale, deci un procent de ....% din capitalul social;
Capitalul social subscris a fost varsat in intregime la data constituirii societatii.
Majorarea sau reducerea capitalului social se va face pe baza hotararii adunarii generale a asociatilor, cu respectarea dispozitiilor legale.
Drepturile si obligatiile legate de partea sociala urmeaza partile sociale in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Detinerea partii sociale echivaleaza cu adeziunea tacita la prezentul act constitutiv cu eventualele modificari ulterioare.
Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii sunt obligati numai la plata partilor sociale.
Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale asociatilor.
Un creditor al unui asociat poate formula pretentii numai asupra partii din profitul societatii ce i se va repartiza de catre adunarea generala a asociatilor sau a cotei de parti sociale cuvenite acestuia dupa lichidarea societatii, efectuata in conditiile prezentului statut.
Art. 9. - Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.
Asociatii au dreptul de cesiune asupra partilor lor sociale, cu respectarea dreptului de preferinta al asociatilor fondatori mentionati in prezentul act constitutiv.
Transmiterea partiala sau totala a partilor sociale se va face atat intre asociati, cat si fata de tertele persoane daca exista consimtamantul asociatilor care reprezinta cel putin 3/4 din capitalul social, cu respectarea dreptului de preferinta recunoscut celuilalt asociat.
Aportul asociatilor la capitalul social nu este purtator de dobanzi.
Art. 10. - Majorarea si reducerea capitalului social
Majorarea capitalului social se va face prin: cooptarea de noi asociati (persoane juridice sau fizice), individual si succesiv, noi aporturi ale asociatilor, din rezerve etc.
Prima cooptare a unui nou asociat se face cu unanimitatea voturilor asociatilor fondatori, iar valoarea aportului acestuia nu poate depasi numarul mediu de parti sociale pe asociat fondator. Pentru urmatoarele cooptari de noi asociati, adunarea generala a asociatilor poate hotari modificari in prezentul act constitutiv.
In cazul majorarii capitalului social, cheltuielile aferente modificarii revin integral noului (noilor) asociati.
Reducerea capitalului social se hotaraste in adunarea generala a asociatilor pana la limita minima admisa de lege.
Art. 11. - Drepturi si obligatii ce decurg din detinerea partilor sociale
Fiecare parte sociala subscrisa si varsata de asociati confera acestora dreptul la cate un vot egal in adunarea generala a asociatilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, a activului social, la dizolvarea societatii, conform prezentului act constitutiv si dispozitiilor legale.
Asociatii vor participa la beneficii (profit) si pierderi in functie de aportul adus la capitalul social.

CAPITOLUL IV
Excluderea si retragerea din societate

Art. 12. - In cazul excluderii sau retragerii unuia dintre asociati din societate, cel in cauza nu are dreptul la o parte proportionala cu valoarea partilor sociale detinute in societate din patrimoniul social, ci numai la o suma de bani care sa reprezinte valoarea acestora.
Excluderea din societate opereaza in cazurile prevazute de lege.

CAPITOLUL V
Conducerea, administrarea si controlul societatii

Art. 13. - Societatea va fi condusa de adunarea generala a asociatilor.
Administratorul societatii va avea calitatea de angajat, scop in care se va incheia un contract de munca intre societate si acesta.
Toate actele care angajeaza patrimoniul societatii vor fi semnate de administratorul societatii.
Art. 14. - Administrarea societatii si reprezentarea ei in relatiile cu tertele persoane se va face de catre asociatul ............., puterile lui fiind nelimitate.
Mandatul administratorului este pe o durata de patru ani de la data constituirii societatii, mandat care poate fi prelungit de Adunarea generala a asociatilor, in mod expres sau tacit.
Administratorul poate fi revocat de adunarea generala a asociatilor ori de cate ori acesta nu-si indeplineste atributiile, ori le indeplineste necorespunzator.
Partile contractante (asociatii) convin ca gestiunea societatii sa fie controlata de asociati si, la nevoie, de un cenzor desemnat de adunarea generala a asociatilor.

CAPITOLUL VI
Participarea la profit si pierderi

Art. 15. - Societatea isi va deschide conturi in devize liber convertibile si in lei la bancile autorizate din Romania, conturi asupra carora are drept liber de dispozitie.
Persoanele care vor semna in numele societatii documentele pentru operatiuni bancare vor avea specimene de semnatura la bancile cu care lucreaza societatea.
Evidenta contabila, bilantul si contul de profit si pierderi se vor tine potrivit reglementarilor in vigoare in Romania si statutului societatii.
Evidenta activitatii economico-financiare a societatii se tine in conformitate cu prevederile legislatiei romane in vigoare si cu metodologia stabilita de Ministerul Finantelor.
Administratorul intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli si se supune spre aprobare Adunarii generale a asociatilor.
Profitul si pierderile vor fi repartizate asociatilor in proportii corespunzatoare cotei de contributie la capitalul social, dupa plata impozitelor si constituirea fondului de rezerva stabilit de adunarea generala a asociatilor pe baza bilantului anual.
Determinarea profitului net se face conform dispozitiilor legale si a prevederilor din statut.
Repartitia si incasarea dividendelor se va face la incheierea exercitiului economico-financiar, dar si pe parcursul anului, in functie de rezultatele financiare ale societatii.

CAPITOLUL VII
Forta de munca

Art. 16. - Personalul societatii
Partile contractante convin ca angajarea personalului societatii sa se faca de administratorul societatii, pe baza de contract individual de munca sau de colaborare in conditiile Codului muncii si a Legii nr. 83/1995.
Asociatii convin ca activitatea societatii se poate realiza si prin aportul lor nemijlocit, existand posibilitatea ca ei sa fie salarizati de societate pentru activitatea depusa. In aceasta situatie, intre societate si persoanele in cauza se va incheia un contract de munca cu respectarea legislatiei din Romania.
Adunarea generala va decide asupra necesarului de personal anual si asupra nivelului general de salarizare.
Adunarea generala poate hotari acordarea de premii, gratificatii, indemnizatii si alte plati in functie de posibilitatile societatii si de rezultatele individuale ale salariatilor.

CAPITOLUL VIII
Amortizarea fondurilor fixe

Art. 17. - Cotele de amortizare a mijloacelor fixe se stabilesc de adunarea generala. Duratele de amortizare nu vor depasi duratele de serviciu stabilite de legislatia romana pe categorii de mijloace fixe.

CAPITOLUL IX
Forta majora

Art. 18. - Prin forta majora se inteleg situatiile survenite dupa incheierea prezentului contract, imprevizibile si insurmontabile, cum ar fi calamitatile naturale, distrugerile de razboi, inundatiile, cutremurele, catastrofele sau alte cazuri similare.
Prin notificarea fortei majore catre cealalta parte, in termen de cinci zile, partea afectata va fi exonerata de raspundere numai in masura si pentru perioada in care executarea obligatiilor sale este dependenta de forta majora invocata.

CAPITOLUL X
Litigii

Art. 19. - Solutionarea litigiilor.
Eventualele litigii dintre parti (asociati) se vor rezolva pe cale amiabila si, doar in subsidiar, pe cale judiciara.
Litigiile dintre societate si personalul angajat vor fi solutionate conform prevederilor legislatiei in vigoare.

CAPITOLUL XI
Dizolvarea, lichidarea

Art. 20. - SOCIETATEA se dizolva in urmatoarele situatii:
- imposibilitatea realizarii obiectului social;
- incapacitatea de plata;
- incapacitatea, excluderea, retragerea unui asociat, daca nu se poate continua activitatea cu asociat unic. Moartea unui asociat (persoana fizica) nu este cauza de dizolvare a societatii caci activitatea se va continua cu mostenitorii celui decedat, daca acestia vor accepta mostenirea;
- pe baza hotararii adunarii generale a asociatilor;
- in orice alte situatii prevazute de lege.
Conditiile de dizolvare si procedura de lichidare a societatii sunt prevazute in statutul societatii cu raspundere limitata.

CAPITOLUL XII
Dispozitii finale

Art. 21. - Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile legislatiei romane in vigoare.
Cheltuielile efectuate de asociati pentru constituirea societatii vor fi inregistrate in bilantul aferent primului an de activitate.
Partile au convenit ca eventualele modificari ale contractului de societate sa fie materializate sub forma unor acte aditionale cu respectarea pevederilor legale in vigoare.
Prezentul contract are ca anexa statutul societatii comerciale "............" S.R.L., care face parte integranta din contract.
Subsemnatii asociati adoptam si semnam prezentul contract, redactat si dactilografiat in limba romana de catre noi, astazi, data autentificarii, intr-un numar de 7(sapte) exemplare, dintre care 6(sase) exemplare s-au remis partilor, astazi, data autentificarii.

STATUTUL
SOCIETATII COMERCIALE
"..........." S. R. L.

CAPITOLUL I
Denumirea, emblema si forma juridica, sediul,
durata, obiectul de activitate.

Art. 1. - Denumirea, emblema si forma juridica a societatii
Societatea comerciala va avea denumirea "..........." S.R.L. In orice act, scrisoare sau publicatie emanand de la aceasta societate comerciala trebuie sa se mentioneze denumirea, forma juridica, sediul, numarul de inmatriculare in Registrul comertului si codul fiscal.
Emblema societatii este formata din .........................................
Asociatii fondatori convin ca societatea sa aiba forma juridica de societate cu raspundere limitata cu capital integral roman, constituita potrivit dispozitiilor Legii nr. 31/1990, modificata si completata prin O.U.G. nr. 32/1997.
Art. 2. - Sediul, durata societatii.
Societatea va avea sediul principal in ............ str. ........ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., (sector .....)
Prin hotararea adunarii generale a asociatilor, societatea "............" S.R.L. va putea sa isi deschida sedii secundare, respectiv birouri si sucursale, reprezentante sau agentii in ........... sau in alte orase din tara sau din strainatate.
Durata de functionare a prezentei societati comerciale este nelimitata.
Art. 3. - Obiectul de activitate
(Obiectul de activitate este orientativ, asociatii urmand sa aleaga unul dintre domeniile de activitate in care urmeaza sa isi desfasoare activitatea).
Obiectul de activitate al SOCIETATII consta in urmatoarele:
1. Productie.
a) productie de bunuri alimentare si nealimentare, agroalimentare, agricole, industriale, imbuteliere, ambalare si desfacere de bauturi racoritoare, produse de cofetarie, lactate, conserve de orice fel, preparate din carne, peste;
b) confectii, marochinarie, incaltaminte, produse de creatie vestimentara (barbati, femei, copii), tricotaje, tesaturi;
c) asamblarea produselor electronice si electrocasnice computere, birotica;
d) agricultura, cultura vegetala, cresterea animalelor, activitati mixte, servicii auxiliare.
2. Comert.
- comercializare cu ridicata si cu amanuntul de bunuri de larg consum: produse alimentare, nealimentare, industriale, electrocasnice, electronice, electrice, electrotehnice, casete audio si casete video, instalatii sanitare, articole de menaj, fierarie, articole foto, mobila, produse agricole, produse agroalimentare, detergenti, vopseluri, uleiuri, produse chimice si petroliere cu exceptia celor interzise de lege, materiale de constructii, produse de panificatie, cereale, legume-fructe, zarzavaturi, semipreparate.
Comercializarea tuturor bunurilor si produselor provenite din productia proprie sau de la terti se face en gros si/sau en detail, prin magazine proprii sau inchiriate, stradal, in targuri, piete, locuri publice, expozitii, in zone de agrement, prin tonete, rulote, chioscuri, in Bucuresti si alte localitati din tara.
3. Import - Export
- import - export en gros si en detail al tuturor bunurilor mentionate in alineatul precedent, cu respectarea conditiilor prevazute de legea romana.
4. Prestari de servicii
a) servicii de depozit si consignatie, de transport de marfuri si de persoane in trafic intern si international cu mijloace proprii sau inchiriate, expeditii de bunuri la domiciliul clientului, taximetrie, consignatie auto, service auto-moto-velo, vulcanizare, spalatorie auto, tinichigerie, vopsitorie electrica;
b) servicii de montari, demontari, intretinere, reparatii si asistenta tehnica pentru produsele ce fac obiectul activitatilor de productie si de comert ale societatii, reparatii obiecte de uz casnic;
c) casa de moda, design vestimentar si ambiental, croitorie, organizare de expozitii, reclama si publicitate;
d) xerox, dactilografiere (multiplicari, copieri), traduceri, tiparire, tehnoredactare, anticariat;
e) alimentatie publica (restaurant, bar, cafenea, cofetarie, pizzerie, crama, patiserie, macelarie, carmangerie, mezelarie, lapte si produse lactate), sifonarie, morarit;
f) comisionari imobile si mobile cu exceptia titlurilor de valoare;
g) tranzactii imobiliare, inchirierea masinilor, echipamentelor fara operator si a bunurilor personale si gospodaresti;
h) informatica si activitati conexe;
i) publicitate;
j) montari, demontari, reparatii si intretinere, consolidari, restaurari si fabricare de mobilier, tamplarie, decoratiuni interioare;
k) intermedieri in afaceri prin contracte de comision; reprezentare prin contracte de mandat si agent in numele si pe seama altor persoane juridice si/sau fizice, ori in numele si pe seama altor persoane juridice si/sau fizice ori in nume propriu si pe seama (socoteala) reprezentantului; studii de marketing, management etc. si orice activitati conexe (auxiliare) cu obiectul societatii, inclusiv publicitate pentru promovarea imaginii societatii pe piata.
In realizarea obiectului sau, societatea va putea incheia contracte de colaborare sau/si de cooperare cu persoane fizice si/sau juridice romane si straine.
Art. 4. - Obiectul principal al SOCIETATII
Activitatea principala ce va fi desfasurata de societatea comerciala "........." S.R.L. o constituie prestarea de servicii sub forma de productie software si activitati conexe in domeniul informaticii.

CAPITOLUL II
Capitalul social si partile sociale

Art. 5. - Capitalul social
Capitalul social al S.C. "..........." S.R.L. este stabilit prin contractul de societate.
Capitalul social initial al societatii este integral in numerar, in cuantum de ............... lei.
Art. 6. - In cazul excluderii unuia dintre asociati, acesta din urma nu are dreptul la o parte proportionala cu valoarea partilor sociale detinute in societate din patrimoniul social, ci numai la o suma de bani care sa reprezinte valoarea acestora. Aportul asociatilor la capitalul social nu este purtator de dobanzi.
Art. 7. - Majorarea si reducerea capitalului social.
Majorarea capitalului social prin cooptarea de noi asociati (persoane juridice sau fizice) se face individual si succesiv.
Prima cooptare a unui nou asociat se face cu unanimitatea voturilor asociatilor fondatori, iar valoarea aportului acestuia nu poate depasi numarul mediu de parti sociale pe asociat fondator. Pentru urmatoarele cooptari de noi asociati, adunarea generala a asociatilor poate hotari modificari in prezentul act constitutiv.
In sensul majorarii capitalului social, cheltuielile aferente modificarii revin integral noului (noilor) asociat(ti).
Reducerea capitalului social se hotaraste in adunarea generala a asociatilor pana la limita minima admisa de lege.
Art. 8. - Cesiunea partilor sociale
Cesiunea partilor sociale se face pe baza deciziei adunarii generale a asociatilor, cu respectarea dreptului de preferinta a asociatilor.
Oferta de cesiune trebuie sa fie notificata de asociatul cedent celorlalti asociati, identificandu-se persoana fizica sau juridica careia urmeaza sa i se cedeze partile sociale, precum si conditiile cedarii. Termenul legal de executare a dreptului de optiune va fi stabilit de adunarea generala a asociatilor.
Art. 9. - Drepturi si obligatii ce decurg din detinerea partilor sociale
Fiecare parte sociala subscrisa si varsata de asociati confera acestora dreptul la un vot egal in adunarea generala a asociatilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, a activului social, la dizolvarea societatii, conform prezentului statut si dispozitiilor legale.
Drepturile si obligatiile legate de partea sociala urmeaza partile sociale in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Detinerea partii sociale echivaleaza cu adeziunea tacita la prezentul statut, cu eventualele modificari ulterioare.
Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii sunt obligati numai la plata partilor sociale.
Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale asociatilor.
Un creditor al unui asociat poate formula pretentii numai asupra partii din profitul societatii ce i se va repartiza de catre adunarea generala a asociatilor sau a cotei de parti sociale cuvenite acelui asociat dupa lichidarea societatii, efectuata in conditiile prezentului statut.

CAPITOLUL III
Conducerea si administrarea societatii. Controlul societatii.

Art. 10. - Societatea va fi condusa de adunarea generala a asociatilor.
Administrarea societatii si reprezentarea ei in relatiile cu tertele persoane se va face de catre asociatul ............, puterile lui fiind nelimitate.
Toate actele care angajeaza patrimoniul societatii vor fi semnate de administratorul societatii.
Mandatul administratorului este pe o durata de patru ani de la data constituirii societatii, mandat care poate fi prelungit de adunarea generala a asociatilor, in mod expres sau tacit.
Administratorul poate fi revocat de adunarea generala a asociatilor ori de cate ori acesta nu-si indeplineste atributiile, ori le indeplineste necorespunzator.
Partile contractante (asociatii) convin ca gestiunea societatii sa fie controlata de asociati si, la nevoie, de un cenzor desemnat de adunarea generala a asociatilor.
Art. 11. - Adunarea generala a asociatilor este organul de conducere a societatii si ia decizii atat in privinta activitatilor societatii, cat si referitor la politicile sale economice si comerciale.
Adunarea generala a asociatilor este organizata prin convocarea tuturor asociatilor.
Adunarea generala a asociatilor are urmatoarele atributii principale:
a) aproba structura organizatorica a societatii, posturile, sarcinile, inclusiv nivelul salariilor;
b) desemneaza administratorul societatii, comisia de cenzori, lichidatorii, stabileste comisioanele si indemnizatiile acestora, eliberarea din sau rechemarea in functie;
c) aproba Regulamentul de ordine interioara al societatii;
d) stabileste competentele si responsabilitatile administratorului;
e) analizeaza, modifica si aproba programul de activitate al societatii si bugetul anual de venituri si cheltuieli;
f) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si acordarea de garantii;
g) modifica si aproba bilantul, contul de profit si pierderi dupa ascultarea raportului administratorului si Comisiei de Cenzori; aproba repartizarea pe destinatii a profitului net;
h) decide atat majorarea, cat si reducerea capitalului social si in privinta cesiunii partilor sociale;
i) decide in privinta modificarilor aduse atat statutului societatii, cat si contractului de societate;
j) decide referitor la intreprinderea de noi investitii majore;
k) hotaraste modalitatile de evaluare pentru determinarea valorii patrimoniului societatii.
Adunarea generala a asociatilor este de doua feluri: ordinara si extraordinara. In general, ambele sunt convocate de administrator.
Adunarile generale ordinare sunt convocate o data pe an, in intervalul de trei luni de la inchiderea exercitiului economico-financiar, pentru analizarea bilantului, contului de profit si pierderi, din anul precedent, pentru a primi raportul administratorului si al cenzorului, ca si pentru examinarea si aprobarea bugetului anual de venituri si cheltuieli si a activitatilor prevazute pentru anul urmator.
Adunarile generale extraordinare sunt convocate in urmatoarele situatii:
- la cererea asociatilor reprezentand 1/4 din capitalul social;
- la cererea cenzorilor;
- in cazul in care - cu exceptia primilor doi ani de activitate - pentru doi ani consecutivi, capitalul social al societatii a inregistrat o diminuare cu mai mult de 5% pe an.
Adunarile generale ale asociatilor sunt convocate prin scrisori recomandate, telex-uri sau fax-uri adresate asociatilor sau reprezentantilor acestora la adresele aratate in contractul de asociere sau la cele notificate in scris societatii, cu cel putin 21 de zile inainte de intrunirea adunarii generale a asociatilor, aratandu-se, de asemenea, data, ora, locul si ordinea de zi ale intrunirii.
Referitor la adunarile generale ordinare, in acelasi timp cu convocarea intrunirii, partile vor primi toate documentele si/sau proiectele ce vor fi analizate, avizate sau supuse aprobarii organelor de conducere.
Adunarea generala a asociatilor este prezidata de un presedinte, desemnat prin rotatie, dintre asociati. Adunarea generala numeste un secretar care va intocmi procesul-verbal al sedintei. Procesul-verbal se va inscrie intr-un registru numerotat si sigilat de catre Ministerul Finantelor, care se pastreaza la sediul societatii. Procesul-verbal va fi semnat de presedinte, de secretar si de toti participantii care au luat cuvantul.
Adunarea generala a asociatilor este considerata valabila si are dreptul de a lua decizii daca:
- la prima convocare a partilor si reprezentantilor acestora, este reprezentat intregul capital social al societatii;
- la a doua convocare partile si reprezentantii acestora reprezinta doua treimi din capitalul social al societatii;
- la a treia convocare, partile si reprezentantii acestor sunt prezenti la intrunire, indiferent de numarul partilor sociale prezente sau prezentate.
A doua si urmatoarele convocari sunt facute ex officio, bilunar, la aceeasi ora si in acelasi loc. Daca a 14-a zi este de sarbatoare legala, se va considera convocarea valabila pentru ziua lucratoare imediat urmatoare.
Hotararile adunarii generale a asociatilor devin obligatorii si pentru asociatii care nu sunt prezenti sau care nu au fost reprezentati la intrunire.
Toate celelalte probleme referitoare la adunarea generala a asociatilor, intrunirea si procedeele, se vor derula si vor fi guvernate de prevederile in vigoare ale Legii nr. 31/1990, astfel cum a fost modificata si completata de O.U.G. nr. 32/1997.
Art. 12. - Societatea este administrata de un singur administrator. Administratorul este desemnat pentru o perioada de patru ani de catre adunarea generala a asociatilor.
Pentru primii patru ani de activitate, administrator al societatii este desemnat domnul Traian Rosu.
Eliberarea din functie a administratorului, inlauntrul acestei perioade poate fi decisa numai cu majoritatea absoluta a asociatilor, pentru motive cum ar fi luarea unor decizii daunatoare pentru interesele societatii, abaterea de la prevederile legale, incalcarea statutului societatii. Daca se creeaza un post vacant, adunarea generala a asociatilor va desemna un inlocuitor.
Administratorul va reprezenta societatea in relatiile sale cu tertii, fiind indreptatit sa execute toate operatiunile necesare pentru indeplinirea obiectului societatii, in cadrul limitelor stabilite de adunarea generala a asociatilor.
Dreptul de a administra nu poate fi transferat catre o alta persoana. Administratorul poate renunta la pozitia sa numai dupa incheierea anului fiscal si numai daca renuntarea a fost notificata asociatilor cu cel putin trei luni inainte.
Administratorul are obligatia de a participa la adunarile generale ale asociatilor.
Administratorul exercita urmatoarele atributii:
- coordonarea curenta a activitatilor societatii;
Duce la indeplinire hotararile adunarii generale a asociatilor, in acest scop avand posibilitatea de a actiona in numele societatii;
- reprezinta societatea in relatiile sale cu tertii, semneaza toate documentele societatii, initiaza operatiuni care angajeaza societatea in relatiile sale cu tertii;
- tine si verifica registrul asociatilor, registrul proceselor-verbale ale adunarilor generale ale asociatilor si toate celelalte registre prevazute de lege;
- poate beneficia de asistenta unui expert;
- isi duce la indeplinire toate sarcinile stabilite de adunarea generala a asociatilor sau rezultand in mod expres din prevederile legii, ale contractului de asociere sau ale statutului societatii;
- angajeaza si concediaza personalul si ii stabileste drepturile si indatoririle;
- face propuneri catre adunarea generala a asociatilor privind personalul necesar, nivelurile salariilor, primele, participarea la beneficiile societatii;
- aproba - in limitele prerogativelor sale, stabilite de adunarea generala a asociatilor - toate operatiunile comerciale;
- efectueaza anual, inainte de data de 1 decembrie a fiecarui an, programul de activitate, bugetul anual de venituri si cheltuieli pentru anul urmator;
- analizeaza si supune aprobarii adunarii generale a asociatilor, pana la data de 31 martie a fiecarui an, raportul oficial de activitate al societatii, bilantul contabil, contul de profit si pierderi ca si raportul Comisiei de Cenzori referitoare la anul precedent.
Administratorul nu isi asuma nici o raspundere personala privind obligatiile societatii.
Orice alte chestiuni referitoare la drepturile si obligatiile administratorului vor fi guvernate de prevederile articolelor 145 si 146 in vigoare din Legea nr. 31/1990 si ale art. 101 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 32/1997.
Art. 13. - Administrarea si conducerea financiara a societatii va fi sub controlul asociatilor - exercitat de ei insisi sau de catre terte persoane desemnate de ei in acest scop.
Oricare dintre asociati poate verifica - pe baza ultimului extras de cont din bilantul de la 31 decembrie - situatia financiara a societatii. In acelasi timp, oricare dintre asociati poate verifica existenta registrului asociatilor si continutul acestuia, ca si toate inregistrarile si documentele cerute de lege sau de prezentul statut.
Administratorul va tine la dispozitia asociatilor toate evidentele mai sus mentionate si va da toate explicatiile necesare.
Art. 14. - Despre cenzori
Gestiunea societatii este controlata de asociati si eventual de cenzori, in cazul in care numarul asociatilor va fi mai mare de 15.
Pentru a putea exercita dreptul de control, asociatilor li se va prezenta, la cerere, date cu privire la activitate, situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
Cenzorii au urmatoarele atributii:
- in cursul exercitiului financiar, verifica registrele de evidenta contabila si casa si prezinta rapoarte de activitate.
- la incheierea exercitiului financiar, controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de administrator asupra conturilor societatii, a bilantului si a contului de profituri si pierderi, prezentand adunarii generale a asociatilor un raport scris prin care propune aprobarea sau modificarea bilantului si a contului de profituri si pierderi;
- la lichidarea societatii, controleaza operatiunile de lichidare;
- prezinta adunarii generale a asociatilor punctul lor de vedere cu privire la reducerea capitalului social sau la modificarea statutului.
Remunerarea cenzorilor se fixeaza de catre adunarea generala a asociatilor. Cenzorii se intalnesc la sediul societatii si iau decizii in unanimitate.
Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul de divergente se inainteaza serviciului central pentru expertize din Ministerul Finantelor, care va verifica temeinicia divergentelor; rezultatul expertizei va fi supus deciziei adunarii generale a asociatilor.
Cenzorii sunt responsabili fata de societate pentru prejudiciile cauzate acesteia prin neindeplinirea sau indeplinirea cu rea-credinta a atributiilor ce le revin conform prezentului statut.
Cenzorii pot convoca adunarea generala a asociatilor in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10%, cu exceptia primilor doi ani de la constituirea societatii, sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii.
Cenzorii se numesc pentru o perioada de doi ani.

CAPITOLUL IV
Activitatea societatii

Art. 15. - Exercitiul economico-financiar
Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie al fiecarui an. Primul exercitiu va incepe la data constituirii societatii.
Art. 16. - Conturile bancare, evidenta contabila
Societatea isi va deschide conturi in devize liber convertibile si in lei la bancile autorizate din Romania, conturi asupra carora are drept liber de dispozitie.
Persoanele care vor semna in numele societatii documentele pentru operatiuni bancare vor avea specimene de semnatura la bancile cu care lucreaza societatea.
Evidenta contabila, bilantul si contul de profit si pierderi se vor tine potrivit reglementarilor in vigoare in Romania si actului constitutiv al societatii.
Art. 17. - Intocmirea bilantului si a contului de profituri si pierderi
Societatea va intocmi bilantul si contul de profit si pierderi si va tine evidenta activitatii economico-financiare, in conformitate cu normele referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii la societatile constituite in Romania.
Art. 18. - Calculul si repartizarea profitului si a pierderilor
Profitul si pierderile vor fi repartizate asociatilor in proportii corespunzatoare cotei de contributie la capitalul social, dupa plata impozitelor si constituirea fondului de rezerva stabilit de adunarea generala a asociatilor pe baza bilantului anual.
Profitul societatii se stabileste prin bilantul aprobat de adunarea generala a asociatilor.
Profitul impozabil se stabileste ca diferenta intre suma totala a veniturilor incasate si suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri.
Din profitul prevazut in bilant, se scade impozitul legal, rezultand dividendele cuvenite asociatilor, care se repartizeaza intre acestia proportional cu aportul de capital social, precum si conform deciziei adunarii generale a asociatilor, pentru investitii.
Plata dividendelor se face de societate in cel mult doua luni de la aprobarea bilantului de catre adunarea generala a asociatilor.
Pe toata perioada exercitiului economico-financiar, asociatii au dreptul sa-si ridice avansuri din dividende.
In cazul inregistrarii de pierderi, partile se obliga sa analizeze cauzele si sa ia masurile ce se impun.
Art. 19. - Amortizarea fondurilor fixe
Cotele de amortizare a mijloacelor fixe se stabilesc de adunarea generala, duratele de amortizare nu vor depasi duratele de serviciu stabilite de legislatia romana pe categorii de mijloace fixe.

CAPITOLUL V
Controlul societatii

Art. 20. - Personalul societatii
Asociatii convin ca activitatea societatii se va realiza prin aportul lor nemijlocit, existand posibilitatea ca ei sa fie salarizati de societate pentru activitatea depusa. In aceasta situatie, intre societate si persoanele in cauza se va incheia un contract de munca cu respectarea legislatiei din Romania.
Adunarea generala va decide asupra angajarii de personal suplimentar si asupra nivelului de salarizare a acestuia.
Adunarea generala poate hotari acordarea de premii, gratificatii, indemnizatii si alte plati, in functie de posibilitatile societatii si de rezultatele individuale ale salariatilor.
Personalul de conducere al societatii si cenzorii sunt numiti de adunarea generala a asociatilor. Restul personalului este angajat de catre administratorul societatii.
Angajarea personalului societatii se face pe baza de contract de munca individual. Personalul societatii are drepturile si indatoririle prevazute in contractul de munca si legislatia romana in vigoare.

CAPITOLUL VI
Forta majora

Art. 21. - Prin forta majora se inteleg situatiile survenite dupa incheierea prezentului act constitutiv, imprevizibile si insurmontabile, cum ar fi: calamitatile naturale, distrugerile de razboi, inundatiile, cutremurele, catastrofele sau alte cazuri similare.
Prin notificarea fortei majore catre cealalta parte, partea afectata va fi exonerata de raspundere numai in masura si pentru perioada in care executarea obligatiilor sale este dependenta de forta majora invocata.
Asociatul pentru care s-a creat imposibilitatea indeplinirii obligatiunilor contractuale, ca urmare a unor situatii de forta majora, va comunica in scris celorlalti asociati aceste imprejurari, fara intarziere, in limitele termenelor de indeplinire a obligatiilor contractuale.
Notificarea va include o descriere in detaliu a naturii evenimentului, cauzele sale si consecintele posibile.
Partea care invoca forta majora este obligata sa o dovedeasca.
Aceasta dovada va consta intr-o declaratie sau certificat provenind de la o autoritate publica sau camera de comert. Cand un asemenea certificat nu s-a obtinut, se poate face o declaratie la notariat.
De asemenea, asociatul are obligatia de a comunica in scris, fara intarziere incetarea imprejurarilor ce au reprezentat cauze de forta majora.
Toate notificarile facute conform acestui articol vor fi inaintate in 15 zile de la data de incepere sau terminare a cazului de forta majora prin scrisoare recomandata.
In cazul in care forta majora impiedica inmanarea notificarii in termen de 15 zile, aceasta se va face in termenul cel mai scurt cu putinta.
Cele doua parti vor examina consecintele cazului de forta majora asupra activitatii societatii si vor cauta solutii amiabile pentru inlaturarea acestora.
In cazul in care starea de forta majora continua pe mai mult de sase luni, oricare dintre parti poate cere iesirea din societate prin formularea unei notificari scrise.

CAPITOLUL VII
Solutionarea litigiilor

Art. 22. - Eventualele litigii intervenite intre asociati in legatura cu interpretarea si executarea prezentului contact vor fi solutionate pe cale amiabila, iar in caz contrar, pe cale judiciara.
Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania.

CAPITOLUL VIII
Dizolvarea si lichidarea societatii

Art. 23. - Dizolvarea societatii
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
- imposibilitatea realizarii obiectului societatii;
- pierderea a cel putin 1/3 din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a asociatilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
- la cererea oricarui asociat, daca imprejurarile de forta majora si consecintele lor dureaza mai mult de opt luni, iar adunarea generala a asociatilor constata ca functionarea societatii nu mai este posibila;
- in orice alte situatii, pe baza deciziei adunarii generale a asociatilor, cu unanimitate de voturi.
Art. 24. - Lichidarea societatii
In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.
Lichidarea se va face de catre unul sau mai multi lichidatori numiti de catre adunarea generala a asociatilor.
Din momentul intrarii in functiune a lichidatorilor, mandatul administratorului inceteaza, acesta nemaiputand intreprinde noi operatiuni in numele societatii.
Lichidatorii au aceeasi raspundere ca si administratorul.
Ei sunt datori, indata dupa intrarea in functiune, ca impreuna cu administratorul societatii sa faca un inventar, sa evalueze bunurile societatii si sa incheie un bilant care sa constate situatia exacta a activului si pasivului social, semnandu-le.
Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze bunurile si scriptele societatii incredintate de administrator si sa tina un registru cu toate operatiunile lichidarii, in ordine cronologica.
Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.
Conform mandatului primit din partea adunarii generale a asociatilor, lichidatorii vor lua toate masurile necesare de executare a operatiunilor in curs ale societatii, de incasare a creantelor si de plata a datoriilor societatii, precum si de efectuare a altor operatiuni in interesul lichidarii societatii.
Lichidatorii pot aparea in fata instantelor judecatoresti si pot incheia tranzactii si compromisuri cu creditorii societatii.
Lichidatorii vor instiinta creditorii printr-un anunt public, cerandu-li-se sa-si prezinte pretentiile intr-o anumita perioada fixa.
Creditorilor cunoscuti societatii li se vor trimite anunturi separate, cerandu-li-se sa-si prezinte pretentiile.
Lichidatorii care efectueaza noi operatiuni, ce nu sunt necesare scopului lichidarii, sunt raspunzatori personal si solidar de executarea acestora.
Din sumele rezultate din lichidare, vor fi achitati mai intai creditorii privilegiati (salarii si alte drepturi de personal, impozite, taxe, contributii si asigurari sociale, rate de credit si dobanzi etc.) si apoi ceilalti creditori. Dupa aceasta, lichidatorii vor intocmi un bilant de lichidare si se vor face propuneri de repartizare intre asociati a rezultatelor financiare (profituri sau pierderi) proportional cu cotele de participare la capitalul social.
Bilantul de lichidare ca si propunerile de distribuire a mijloacelor rezultate din lichidare vor fi supuse spre aprobare adunarii generale a asociatilor.
Dupa aprobarea acestui bilant se considera ca societatea a descarcat pe lichidatori de activitatea lor.
In baza bilantului de lichidare, lichidatorii vor intocmi un proces-verbal de lichidare care va fi depus la Registrul comertului. Lichidatorii vor solicita radierea societatii din Registrul comertului si vor depune specimene de semnatura.

CAPITOLUL IX
Dispozitii finale

Art. 25. - Cheltuielile efectuate de asociati pentru constituirea societatii vor fi inregistrate in bilantul contabil aferent primului an de activitate.
Partile au convenit ca eventualele modificari ale prezentului act constitutiv sa fie materializate sub forma unor acte aditionale cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
Prezenta anexa face parte integranta din actul constitutiv al societatii comerciale "............" S.R.L..

Data
...........
Asociatii fondatori,
....................
....................

AtaşamentMărimeHitsLast download
Act constituitiv de societate comerciala cu raspundere limitata - cu mai multi asociati.rtf73.12 KB4184în urmă cu 17 ore 31 minute
Your rating: None Average: 10 (1 vote)

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2008 - 2018 Modele-Acte.ro


Analize medicale - Fertilizant flori - Modele Contracte - Gazduire web Sibiu

Dermatogoie Sibiu- Pantofi - Blaj - Servicii funerare internationale - Web design - Suc de mere


Informatii despre cookies