magazine Black Friday 2017
Modele Acte - Site-ul tau cu modele de acte
catalog modele acte

Act constituitiv de societate comerciala mixta (asociere intre doua societati)

CONTRACT DE ASOCIERE INTRE DOUA SOCIETATI

CAPITOLUL I.
PARTILE

Acest CONTRACT se incheie la data de ........., intre ................, cu sediul in ............., si ................, cu sediul in ..................

CAPITOLUL II.
FORMAREA SOCIETATII MIXTE

A. Cei doi asociati ............ si ................... sunt de acord sa se asocieze intr-o societate mixta cu scopul limitat de a ................... (se enunta obiectul de activitate).
B. Societatea mixta are intreaga capacitate necesara atingerii scopului propus.
C. Sediul societatii mixte este .............................,
D. Asociatii si societatea mixta vor intocmi si inregistra toate documentele necesare potrivit conduitei in afaceri prevazuta de lege si alte acte normative.

CAPITOLUL III.
DURATA SOCIETATII MIXTE

Societatea mixta va incepe la data semnarii acestui CONTRACT si va continua pe o perioada de ...... ani, cu exceptia incetarii asocierii inainte de acest termen din urmatoarele cauze:
A. Un asociat este de acord sa inceteze asocierea in societatea mixta, sau
B. Un asociat recunoaste in scris ca este incapabil sa-si plateasca datoriile, sau
C. Un asociat este declarat in stare de incetare de plati sau faliment, sau
D. Un asociat incalca o prevedere esentiala a acestui CONTRACT.

CAPITOLUL IV.
INCETAREA ASOCIERII IN URMA INCALCARII
CONTRACTULUI

Daca unul dintre asociati incalca o prevedere esentiala a CONTRACTULUI, celalalt asociat trebuie sa instiinteze de aceasta partea care a incalcat CONTRACTUL. Instiintarea trebuie sa fie facuta in scris, trebuie sa descrie in amanunt prevederea respectiva pe care partea a incalcat-o si trebuie sa declare ca partea corecta va inceta asocierea la data de ........... daca partea care a incalcat CONTRACTUL nu va inlatura incalcarea in termen de ...... zile.
Partea corecta trebuie sa transmita instiintarea la adresa partii care a incalcat CONTRACTUL. Daca aceasta din urma nu inlatura incalcarea in termen de ...... zile, partea corecta inceteaza contractul de asociere.

CAPITOLUL V.
CONDUCEREA SOCIETATII MIXTE

A. Daca ........... sau ............ nu sunt de acord in scris asupra altei variante, unul din ei va functiona ca Director al societatii mixte.
B. Societatea mixta nu preia nici una dintre deciziile de mai jos sau nici una din cheltuielile sau obligatiile legate de urmatoarele decizii decat daca asociatii iau/aproba decizia impreuna si o confirma in scris:
1. se cheltuieste mai mult decat ....... lei pentru un singur obiect sau serviciu;
2. se finanteaza operatiunile societatii;
3. se aproba bugetul;
4. se distribuie bani sau bunuri lui sau
5. se adopta orice act cu impact esential asupra societatii mixte;
6. se angajeaza sau destituie contabili (sau avocati).
C. Directorul este de acord sa isi indeplineasca indatoririle constiincios si sa depuna toate eforturile pentru a se achita de indatoririle ce ii revin potrivit acestui CONTRACT. Directorul are intreaga putere si autoritate de o conduce, administra si implementa toate deciziile societatii mixte.
D. Indatoririle directorului includ, dar nu se limiteaza la urmatoarele:
(se enumera in amanunt ce trebuie sa poata face directorul pentru a conduce afacerile societatii mixte si toate sarcinile speciale pe care trebuie sa le aiba. Indatoririle pot include urmatoarele, daca se potrivesc societatii mixte respective:
1. Realizarea afacerilor societatii mixte in comformitate cu planurile aprobate de asociati;
2. Mentinerea registrelor contabile la zi, complete si cu operatiunile curente.
Atat .......... cat si .......... vor avea acces la toate registrele si li se va permite sa inspecteze si sa faca copii dupa acestea;
3. Negocierea, incheierea si supravegherea oricarui contract de cumparare, daca contractul respectiv reprezinta maximum 10% din bugetul pentru asemenea contracte si ........... si .............. au aprobat bugetul;
4. Realizarea unei prezentari anuale a situatiei financiare si operatiunilor societatii mixte in termen de ...... zile de la sfarsitul anului fiscal, pe care directorul trebuie sa o declare corecta dupa toata stiinta sa;
5. Pregatirea rapoartelor trimestriale in termen de ...... zile de la incheierea fiecarui trimestru calendaristic, pe care directorul trebuie sa le declare corecte dupa stiinta sa si care sa arate rezultatele operatiunilor societatii mixte pe perioada respectiva si situatia sa financiara la sfarsitul acestei perioade;
6. Angajarea si coordonarea activitatii angajatilor, consultantilor si contractorilor independenti si a altora care sunt necesari indeplinirii scopului societatii mixte;
7. Asigurarea respectarii legilor, regulamentelor si hotararilor guvernamentale de catre societatea mixta si angajatii sai;
8. Realizarea platilor corespunzatoare pentru toate serviciile, chiriile, remuneratiile si dotarea societatii mixte (se enumera toate celelalte necesitati si cheltuielile anticipate);
E. Directorul nu va angaja sau incheia contract cu o ruda sau o companie detinuta de o ruda, cu exceptia acordului scris al asociatilor.

CAPITOLUL VI.
CONTRIBUTIA CU CAPITAL

A. La data incheierii acestui CONTRACT, asociatul ................... si asociatul .......... vor contribui fiecare cu ............ lei la capitalul societatii mixte.
B. Asociatii si sunt de acord sa detina urmatoarea parte din capitalul societatii mixte, iar daca sumele rezultate din operatiunile si vanzarile societatii sunt insuficiente, asociatii ............. si ........... trebuie, de asemenea, sa plateasca pentru toate pierderile in urmatoarea proportie:
1. ............ ............... %
2. ............ ............... %
C. La sfarsitul fiecarui trimestru calendaristic, orice fonduri care asociatii decid ca nu sunt necesare pentru plata obligatiilor societatii mixte vor fi distribuite, .............................. .

CAPITOLUL VII.
TRANSFERUL

A. Nici un asociat nu poate, fara a avea acordul scris al celuilalt asociat, sa vanda, transfere, doneze sau sa atribuie partea lui sau a celuilalt din societatea mixta. Orice incercare de a transfera partea unui asociat din societatea mixta va fi nula.
B. In cazul in care ambii asociati sunt de acord cu transferul catre o terta persoana a partii unuia dintre Asociati, aceasta terta persoana trebuie sa-si asume in scris, toate obligatiile pe care autorul sau le are in baza prezentului CONTRACT.

CAPITOLUL VIII.
LICHIDAREA

A. La incetarea acestui CONTRACT, toate activele societatii mixte trebuie sa se lichideze cat de repede.
Asociatii sau numai unul pot sa liciteze sau sa achizitioneze toate activele societatii mixte.
B. Sumele obtinute in urma lichidarii vor fi distribuite in urmatoarea ordine:
1. Plata cheltuielilor de lichidare;
2. Plata datoriilor societatii mixte, si o rezerva pentru orice alta obligatie viitoare posibila;
3. Plata catre asociati a contributiilor lor cu capital;
4. Plata oricaror fonduri ramase dupa cum urmeaza:
....... % lui ..............
....... % lui ..............

CAPITOLUL IX
NOTIFICARI

Orice notificare pe care un asociat o face celuilalt asociat trebuie sa fie in scris si sa se inmaneze personal la urmatoarele adrese: .....................

CAPITOLUL X.
RENUNTAREA LA DREPTURI

Faptul ca asociatul .................... sau ............. nu insista pentru indeplinirea exacta si intocmai a prezentului contract sau nu isi exercita oricare din drepturile pe care le are in baza prezentului CONTRACT, nu inseamna ca respectiva parte renunta la drepturile care ii revin in baza oricareia din clauzele acestui CONTRACT.

CAPITOLUL XI.
INVALIDARE PARTIALA

Daca o instanta declara sau stabileste ca o parte/clauza a acestui CONTRACT este anulabila sau nu poate fi pusa in discutie iti pastreaza caracterul obligatoriu intre .............. si ..................

CAPITOLUL XII.
FORMA FINALA A CONTRACTULUI

Modificarea acestui CONTRACT poate fi facuta numai in scris prin acordul ambelor parti.
Prezentul CONTRACT impreuna cu statutul, cu modificarile si anexele sale, reprezinta vointa partilor, si inlatura orice alta intelegere anterioara sau ulterioara.

Prezentul CONTRACT a fost incheiat astazi .......... in ....... exemplare.

Semnaturile asociatilor:
.........................
.........................

STATUTUL SOCIETATII COMERCIALE
"................."

CAPITOLUL I

Datele privind partile contractuale (nume, prenume, domiciliul), denumirea, forma juridica, obiectul, sediul si durata societatii, se preiau din Contractul de societate.

CAPITOLUL II
CAPITALUL SOCIAL

Din Contractul de societate se preiau datele privitoare la capitalul social cu precizarea tuturor detaliilor hotarate de membrii fondatori.

CAPITOLUL III
DREPTURILE SI OBLIGATIILE ACTIONARILOR

Se vor prelua datele din Contractul societatii, adaugand si alte stipulatii conform hotararii membrilor fondatori.

CAPITOLUL IV
CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

Art. 1. - Adunarea generala a asociatilor.
Se vor prelua datele din contract, mentionandu-se si principalele atributii:
- numeste membrii consiliului de administratie si/sau comitetului de directie, cenzorii sau expertii, stabileste remunerarea, ii descarca de activitate si ii revoca;
- aproba si modifica programul de activitate al societatii;
- examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de beneficii si pierderi;
- aproba repartizarea beneficiilor intre asociati;
- decide cu privire la majorarea sau reducerea capitalului social, stabilind si modalitatile concrete de efectuare a acestora;
- decide cu privire la modificarea contractului de societate sau statutului, precum si transformarea formei juridice a societatii;
- decide cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale si agentii;
- decide cu privire la prelungirea duratei de functionare a societatii stabilita prin contract;
- decide cu privire la actionarea in justitie a conducatorilor executivi, a cenzorilor (expertilor) pentru pagube pricinuite societatii;
- decide in orice alte probleme ce privesc societatea (se pot adauga orice alte atributii hotarate de membrii fondatori).

Art. 2. - Convocarea Adunarii generale.
Adunarile generale ale asociatilor sunt de doua feluri: ordinare si extraordinare.
Adunarile generale ordinare au loc o data pe an, la cel mult trei luni dupa incheierea bilantului si a contului de beneficii si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului previzional de venituri si cheltuieli pe anul urmator.
Adunarile generale extraordinare se convoaca la cererea comitetului de directie, a presedintelui sau expertilor de gestiune sau la cererea unuia sau mai multor asociati.
Adunarea generala a asociatilor (actionarilor) se convoaca cu cel putin 10 zile inainte de ziua fixata pentru tinerea acesteia, prin luarea la cunostinta sub semnatura, prin scrisori recomandate sau telexuri confirmate, aratandu-se data fixata, locul, ora si proiectul ordinei de zi a Adunarii.
Pentru adunarile generale ordinare, odata cu convocarea, se trimit asociatilor bilantul si contul de beneficii si pierderi, raportul cenzorilor (expertilor de gestiune), raportul comitetului de directie cu privire la activitatea societatii pe exercitiul incheiat, proiectul programului de activitate si al bugetului de venituri si cheltuieli pe anul urmator.
Persoana care prezideaza Adunarea generala a asociatilor sau oricare asociat poate propune ca si alte probleme in afara celor prevazute in proiectul ordinei zilei sa fie discutate. Aceste probleme pot fi discutate numai cu acordul Adunarii generale a asociatilor (actionarilor).

Art. 3. - Organizarea Adunarii generale.
Adunarea generala a asociatilor (actionarilor) este prezidata de un presedinte (de regula presedintele comitetului de directie) aprobat de Adunarea generala.
Adunarea generala alege dintre membrii sai sau din afara un secretar sau mai multi, care vor intocmi procesul-verbal al sedintei.
Procesul-verbal se va inscrie intr-un registru numerotat si parafat care se pastreaza la sediul societatii. Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretar(i).
La adunarile generale ale asociatilor (actionarilor) ordinare si extraordinare, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societatii, pot participa si reprezentantii sindicatului acestui personal.

Art. 4. - Conditiile de valabilitate.
Adunarile generale ordinare si extraordinare sunt considerate valabile si pot lua decizii, daca la prima convocare asociatii prezenti detin cel putin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin 1/2 din capital.
Adunarea generala statutar constituita ia decizii in majoritatea simpla sau absoluta sau, in unanimitate, in functie de hotararile Adunarii constitutive si cu respectarea reglementarilor Legii nr. 31/1990.
Actionarii voteaza de regula prin ridicarea de mana. La propunerea persoanei care prezideaza sau a altui asociat se va putea decide ca votul sa fie secret. Deciziile Adunarii generale sunt obligatorii si pentru asociatii absenti sau prezenti.

Art. 5. - Consiliul de administratie.
Consiliul de administratie numeste comitetul de directie, directorii si remuneratia acestora, ii descarca de activitate si ii revoca, stabileste atributiile acestora.
Presedintele consiliului de administratie reprezinta societatea in raport cu tertii.
Membrii consiliului de administratie sunt obligati sa depuna o garantie a societatii, in functie de prevederile din contractul de societate.
Consiliul de administratie analizeaza periodic (pentru societatile pe actiuni minim o data pe luna) rapoartele scrise de directori despre operatiile executate si analizeaza registrul deliberarilor comitetului de directie.

Art. 6. - Comitetul de directie.
Societatea este administrata de un comitet de directie compus dintr-un presedinte, unul sau mai multi vicepresedinti si membri. Se va stabili prin contract durata numirii comitetului de directie si posibilitatile de revocare.
Daca se creaza un loc vacant in comitetul de directie, poate fi numit un nou membru pentru completarea locului vacant, durata numirii lui fiind egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului precedesorului sau.
Membrii comitetului de directie pot sa nu fie asociati (actionari) ai societatii.
Comitetul de directie este un organ executiv de conducere colectiva a societatii, cu caracter deliberativ si raspunde conform deciziilor stabilite de Adunarea generala a asociatilor.
Comitetul de directie se intruneste ori de cate ori este necesar. Convocarea se face de catre presedinte sau unul din membrii sai. Dezbaterile comitetului de directie au loc conform ordinei de zi stabilite de comitet si ele se consemneaza intr-un proces verbal al sedintei, intr-un registru parafat care se afla la sediul firmei.
Presedintele comitetului de directie este obligat sa puna la dispozitia consiliului de administratie si cenzorilor (expertilor de gestiune), la cererea acestora, toate documentele societatii.
Membrii comitetului de directie sunt individual sau solitar, dupa caz, raspunzatori fata de societate pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la statut si pentru greseli in administrarea societatii.

Art. 7. - Atributii.
Comitetul de directie are urmatoarele atributii:
- angajeaza si concediaza personalul societatii si ii stabileste drepturile fata de societate;
- aproba schema de personal si nivelurile de salarizare a personalului societatii, a veniturilor suplimentare, in functie de rezultatele activitatii directe depuse de fiecare;
- elaboreaza si aproba regulamentul de ordine interioara al societatii prin care se stabilesc indatoririle si raspunderile ce revin personalului societatii;
- supune anual Adunarii generale a asociatilor (actionarilor), in termen de maximum 3 luni de la incheierea exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de beneficii si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si al bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pe anul urmator;
- rezolva problemele stabilite de Adunarea generala a asociatilor si de consiliul de administratie, executa deciziile luate in conformitate cu prezentul statut.

CAPITOLUL V
ACTIVITATEA SOCIETATII

Art. 1. - Exercitiul economico-financiar.
Exercitiul economico-financiar incepe de la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie al fiecarui an. Primul exercitiu va incepe la data constituirii societatii.

Art. 2. - Personalul societatii.
Personalul de conducere al societatii si cenzorii (experti in gestiune) sunt numiti de Adunarea generala a asociatilor. Restul personalului este angajat de comitetul de directie. Angajarea personalului se face pe baza de contracte de munca individuale, aprobate de comitetul de directie. Salariile personalului vor respecta legislatia in vigoare in Romania.

Art. 3. - Intocmirea bilantului de conturi de beneficii si pierderi.
Societatea va intocmi bilantul si contul de beneficii si pierderi, va tine evidenta activitatii economico-financiare, in conformitate cu normele cu privire la organizarea si conducerea contabilitatii la societatile din Romania, elaborate de Ministerul Finantelor.

Art. 4. - Calculul si repartizarea beneficiilor.
Beneficiul societatii se stabileste prin bilantul aprobat de Adunarea generala a asociatilor. Beneficiul impozabil se stabileste ca diferenta intre suma totala a veniturilor incasate si suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri. Pentru determinarea acestui beneficiu se va deduce din beneficiul prevazut in bilantul anual fondul de rezerva care va fi pana la .... % din totalul beneficiului prevazut in bilantul anual, constituirea lui facandu-se pana va atinge .... % din capitalul social.
Din beneficiul prevazut in bilant se scade impozitul legal, rezultand beneficiul cuvenit asociatilor, care se repartizeaza intre acestia conform cu hotararile Adunarii generale a asociatilor.
In cazul inregistrarii de pierderi, se obliga sa analizeze cauzele si sa ia masurile ce se impun.

CAPITOLUL VI
CONTROLUL SOCIETATII

Controlul societatii se face de catre cenzori in cazul societatilor pe actiuni si a societatilor cu raspundere limitata cu asociati mai mult decat 15 sau, dupa caz, de catre experti de gestiune sau de catre asociati, conform hotararii Adunarii generale a asociatilor, in cazul celorlalte tipuri de societati comerciale.
Pentru a putea exercita dreptul de control, celor insarcinati cu acest drept li se vor putea prezenta la cerere registrele societatii, date cu privire la activitatea societatii, situatia patrimoniului, a beneficiilor si pierderilor.
Cenzorii (expertii de gestiune sau asociatii) au urmatoarele atributii:
- in cursul exercitiului financiar verifica casa si registrele de evidenta contabila si prezinta comitetului de directie rapoarte de activitate;
- la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de catre comitetul de directie asupra conturilor societatii, a bilantului si a contului de beneficii si pierderi;
- la lichidarea societatii controleaza operatiunile de lichidare;
prezinta Adunarii generale a asociatilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului societatii.
Remunerarea celor care efectueaza controlul se fixeaza de catre Adunarea generala a asociatilor.
Cenzorii (expertii de gestiune) sunt responsabili in fata societatii pentru prejudiciile cauzate prin neindeplinirea sau indeplinirea cu rea credinta a atributiilor ce le revin conform acestui statut.
Se vor adauga orice alte prevederi propuse de Adunarea constituanta a societatii.

CAPITOLUL VII
DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII

Art. 1. - Dizolvarea societatii.
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
- expirarea duratei convenite de functionare a societatii, daca Adunarea generala a asociatilor nu aproba prelungirea;
- pierderea a ..... parti din capitalul social dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca Adunarea generala a asociatilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
- la cerea oricarui asociat, daca imprejurarile de forta majora si consecintele lor dureaza mai mult de 6 luni, iar Adunarea generala a asociatilor constata ca functionarea societatii nu mai este posibila;
- in orice alte situatii, pe baza deciziei Adunarii generale a asociatilor luata in unanimitate.

Art. 2. - Lichidarea societatii.
In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata. Lichidarea se va face de catre unul sau mai multi lichidatori numiti de Adunarea generala a asociatilor.
Din momentul intrarii in functiune a lichidatorilor, mandatul directorilor inceteaza, acestia nemaiputand intreprinde noi operatiuni in numele societatii.
Lichidatorii au aceeasi raspundere ca si directorii. Ei sunt datori ca impreuna cu directorii societatii, imediat de la intrarea in functiune, sa faca un inventar, sa evalueze bunurile societatii, sa incheie un bilant care sa constate situatia exacta a activului si pasivului social, semnandu-le.
Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze bunurile si registrele societatii incredintate de director si sa tina un registru cu toate operatiunile lichidarii in ordine cronologica.
Lichidatorii iti indeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor (sau expertilor de gestiune). Lichidatorii vor indeplini toate insarcinarile primite din partea Adunarii generale a asociatilor.
Lichidatorii pot aparea in fata instantelor judecatoresti si pot incheia tranzactii si compromisuri cu creditorii societatii.
Lichidatorii vor instiinta printr-un anunt public creditorii, cerandu-le sa-si prezinte pretentiile intr-o anumita perioada fixata. Creditorilor cunoscuti societatii li se va trimite un anunt separat cerandu-le sa-si prezinte pretentiile.
Din sumele rezultate din lichidare, vor fi achitati mai intai creditorii privilegiati (salarii si alte drepturi de personal, impozite si taxe, contributii de asigurari sociale, rate de credit si dobanzi etc.) si apoi ceilalti creditori.
Dupa aceasta, lichidatorii vor intocmi bilantul de lichidare si vor face propuneri de repartizare intre actionari a rezultatelor financiare (beneficii sau pierderi) conform calculului si repartizarii beneficiilor si pierderilor aprobat de Adunarea generala a asociatilor. Dupa ce bilantul de lichidare a fost aprobat de Adunarea generala a asociatilor, se considera ca societatea a descarcat pe lichidatori de activitatea lor.
In baza bilantului de lichidare, lichidatorii vor intocmi in forma autentica un inscris constatator care va fi inregistrat la Ministerul de Finante si se va publica in Monitorul Oficial.

Art. 3. - Litigii.
Litigiile cu persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti.
Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si personalul juridic pot fi solutionate si prin arbitrul comisiei de arbitraj de pe langa Camera de Comert a Romaniei.

AtaşamentMărimeHitsLast download
Act constituitiv de societate comerciala mixta (asociere intre doua societati).rtf42.22 KB1854în urmă cu 4 ore 10 minute
Your rating: None Average: 6 (1 vote)

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2008 - 2018 Modele-Acte.ro


Analize medicale - Fertilizant flori - Modele Contracte - Gazduire web Sibiu

Dermatogoie Sibiu- Pantofi - Blaj - Servicii funerare internationale - Web design - Suc de mere


Informatii despre cookies