magazine Black Friday 2017
Modele Acte - Site-ul tau cu modele de acte
catalog modele acte

Act constituitiv de societate comerciala mixta, cu participare straina

CONTRACTUL SOCIETATII COMERCIALE
"..........." S.R.L.

Intre:
1. S.C. .............. cu sediul in Romania, localitatea ........... strada ........... nr. .... judetul ............, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. .............. reprezentata prin Director General .............. si Director Economic .............. pe de o parte si

2. Firma ............ cu sediul in statul ............. orasul ............. inregistrata la primaria orasului .................... sub nr. .............. reprezentata de domnul/doamna.
Astazi ......... a intervenit urmatorul contract privind constituirea unei societati comerciale mixte, romano-......... in Romania in urmatoarele conditii:

CAPITOLUL I
DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL SOCIAL, SI
DURATA SOCIETATII

Art. 1. - Denumirea societatii este S.R.L., ea fiind insotita de toate actele ce emana de la societate de numarul de inmatriculare in Registrul Comertului si de capitalul social.
Art. 2. - Societatea S.R.L. este o societate cu raspundere limitata, persoana juridica mixta romano-........, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile prezentului contract, ale statutului anexat care face parte integranta din contract si ale legislatiei romane in vigoare.
Art. 3. - Sediul societatii este in Romania, localitatea .......... strada ..........., nr. ..... judetul .............
Sediul societatii va putea fi mutat la o alta adresa in baza hotararii Adunarii generale a actionarilor care poate decide si asupra infiintarii de sucursale sau filiale.
Art. 4. - Societatea se constituie pe o perioada de 10 ani. Orice modificare privind durata de functionare a societatii se stabileste prin hotararea Adunarii generale a actionarilor.

CAPITOLUL II
OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 5. - Obiectul de activitate al societatii consta in:
A. Productia sau/si comercializarea in tara si la export pentru materii prime, materiale ......................
B. Operatiuni de import si export in activitatile de la punctul A.
Comercializarea la intern si la extern se va face en-gros si en-detail prin unitatile proprii, ale altor societati, ambulant, targuri, piete, la domiciliul clientilor.
Desfasurarea tuturor categoriilor de activitati de mai sus se va face pe baza autorizarilor, avizelor, aprobarilor prealabile prevazute de lege, cu incadrarea in standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protectia muncii, paza contra incendiilor, pastrarea calitatii mediului inconjurator si a normelor privind drepturile de proprietate industriala. In realizarea obiectului de activitate, societatea va plati taxele si impozitele prevazute de legislatia in vigoare.

CAPITOLUL III
CAPITALUL SOCIAL

Art. 6. - Capitalul social total subscris de actionari este de .............
Capitalul social prevazut la alineatul precedent se divide in actiuni a cate .......... lei, numerotate de la ......... la ..........
Asociatii au convenit sa subscrie si sa detina partile sociale dupa cum urmeaza:
- S.C. ............ S.A. va detine parti sociale in valoare totala de ........... numerotate de la ........ la ....... reprezentand ..... % din capitalul social total;
- Firma ........... va detine parti sociale in valoare totala de .......... numerotate de la ......... la ........., reprezentand ........% din capitalul social total.
Partile sociale se pot transmite catre persoane din afara societatii cu acordul celor doi actionari.
Art. 7. - Data pana la care se varsa integral capitalul subscris este cea a inregistrarii cererii la judecatorie.
Art. 8. - Neindeplinirea de catre actionari a obligatiilor privind depunerea capitalului da dreptul societatii sa ceara executarea imediata a obligatiilor scadente si plata dobanzilor aferente pentru fiecare zi de intarziere.
Art. 9. - Reducerea capitalului social se va putea face numai cu aprobarea Adunarii generale a actionarilor, cu respectarea minimului de capital de ...............
Reducerea capitalului va opera numai dupa trecerea a doua luni de la publicarea hotararii Adunarii generale in Monitorul Oficial.
Marirea capitalului se va face tot in baza hotararii Adunarii generale a actionarilor.

CAPITOLUL IV
CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

Art. 10. - Organul suprem de conducere a societatii este Adunarea generala a actionarilor, care este constituita si va functiona potrivit prevederilor statutului societatii.
Art. 11. - Adunarea generala numeste Consiliul de administratie care va avea competentele si responsabilitatile prevazute in statut.
Art. 12. - La constituire, pe o durata de 2 ani, administratorii societatii sunt ................., ale caror puteri de reprezentare nu pot depasi limitele operatiilor obisnuite productiei si comertului pe care le exercita societatea. Actele ce depasesc aceste limite sunt supuse confirmarii Adunarii generale. Neconfirmarea atrage caracterul personal al actelor administratorilor, nefiind opozabile societatii.

CAPITOLUL V
BENEFICIILE SI PIERDERILE SOCIETATII

Art. 13. - Beneficiul net se calculeaza prin scaderea din venituri a tuturor cheltuielilor facute pentru realizarea acestora.
Art. 14. - Participarea la impartirea beneficiului net si la suportarea pierderilor societatii se va face conform statutului societatii care face parte integranta din contract.

CAPITOLUL VI
DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII

Art. 15. - Societatea se dizolva prin faliment, incapacitatea, excluderea sau retragerea unora dintre actionari cand datorita acestor cauze numarul actionarilor se reduce la unul singur.
La decesul unuia dintre actionari, continuatorul acestuia va fi unul dintre succesorii rezervatari desemnat de ceilalti actionari ori, dupa caz, singurul mostenitor rezervatar major, urmand a fi confirmat de actionari reprezentand cel putin 3/4 din capitalul social in sase luni de la decesul autorului. Neconfirmarea atrage dizolvarea societatii ca si in cazul celorlalte situatii de la alineatul 1.
Art. 16. - Pentru lichidarea si repartizarea patrimoniului social, numirea lichidatorilor se va face de cei doi actionari in unanimitate. Daca nu se va putea intruni unanimitatea voturilor, numirea lichidatorilor va fi facuta de instanta la cererea oricarui asociat ori administrator cu ascultarea tuturor actionarilor si administratorilor.
Dupa terminarea lichidarii societatii, lichidatorii intocmesc bilantul de lichidare si propun repartizarea activului intre actionari.
Actionarul nemultumit poate face opozitie in instanta in termen de 15 zile de la notificarea bilantului si a proiectului de repartizare.

CAPITOLUL VII
MODIFICAREA CONTRACTULUI DE SOCIETATE

Art. 17. - Contractul de societatea poate fi modificat de catre actionari cu respectarea prevederilor legale si a conditiilor de forma prevazute pentru incheierea lui.
Art. 18. - Prezentul contract se completeaza cu dispozitiile legislatiei comerciale romane in vigoare.

Asociati:
Din partea S.C. ...............
Din partea firmei ..............
...............
...............

STATUTUL SOCIETATI COMERCIALE
"............." S.R.L.

CAPITOLUL I
DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL SI DURATA
SOCIETATII

Art. 1. - Denumirea societatii este: "..................." S.R.L.
La toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la societate, denumirea va fi precedata sau urmata de cuvintele "Societate cu Raspundere Limitata" sau de initialele S.R.L. si va fi insotita de numarul de inmatriculare in Registrul Comertului si de capitalul social.
Art. 2. - Societatea "............" S.R.L., denumita in continuare SOCIETATE, este o societate cu raspundere limitata, persoana juridica mixta romano- ....... care isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile prezentului statut, ale contractului de societate si ale legislatiei romane in vigoare.
Art. 3. - Sediul societatii este in Romania, localitatea ..................., strada .........., nr. .... judetul ...........
Sediul societatii poate fi mutat la alta adresa in baza hotararii Adunarii generale a asociatilor care poate decide si asupra infiintarii de sucursale sau filiale.
Art. 4. - Societatea se constituie pe o perioada de 10 ani.
Orice modificare privind durata de functionare a societatii se stabileste prin hotararea Adunarii generale a asociatilor.

CAPITOLUL II
OBIECTUL DE ACTIVITATE A SOCIETATII

Art. 5. - Obiectul de activitate este cel prevazut in art. 5 din contractul de societate.
Desfasurarea tuturor categoriilor de activitati enumerate se va face pe baza autorizarilor, avizelor, aprobarilor prealabile prevazute de lege cu incadrarea in standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protectie a muncii, paza contra incendiilor, pastrarea calitatii mediului inconjurator si a normelor privind drepturile de proprietate industriala. In realizarea obiectului de activitate societatea va plati taxele si impozitele prevazute de legislatia in vigoare.

CAPITOLUL III
CAPITALUL SOCIAL. PARTILE SOCIALE

Art. 6. - Capitalul social total nu poate fi mai mic de .......... $ S.U.A., echivalentul a lei ................. la cursul oficial depusi de .............. si de ........... lei depusi de S.C. ........... S.A.; acesta se divide in parti egale a cate ......... lei fiecare.
Aportul asociatilor la capitalul social nu este purtator de dobanzi.
Capitalul social total subscris al societatii, in suma de ........... este format din aport in numerar in suma de ............. lei, contravaloarea a ............ $ S.U.A., la cursul oficial, depusi de societatea si de ........... lei depusi de S. C. ........... S.A.
Societatea comerciala ........... S.R.L. isi va asigura mijloacele circulante necesare activitatii din:
- aportul in numerar al asociatilor;
- credite contractate de la banci din tara sau strainatate;
- alte surse de finantare.
Societatea va putea contracta credite de la banci din tara sau strainatate, numai pe baza hotararii Adunarii generale a asociatilor.
Art. 7. - In caz de aporturi in natura, acestea vor putea reprezenta cel mult 60% din capitalul social. Bunurile ce reprezinta aport in natura se transmit in momentul constituirii societatii.
Art. 8. - Prestatiile in munca, creantele nu pot constitui aport.
Asociatii pot conveni la prestatii periodice in natura in conditiile stabilite de Adunarea generala.
Art. 9. - Valoarea capitalului social total subscris de asociati, valoarea unei parti sociale, contributia fiecarui asociat si data la care urmeaza a se varsa integral capitalul social subscris au fost stabilite prin contractul de societate.
Art. 10. - Neindeplinirea de catre asociati a obligatiilor privind depunerea aportului social atrage raspunderea acestora pentru daunele pricinuite, iar pentru aportul stipulat in numerar, acestia vor fi obligati la plata dobanzilor legale din ziua in care trebuiau sa faca varsamantul.
Art. 11. - Administratorii vor elibera la cerere un certificat constatator asupra partii sociale, dar cu mentiunea ca nu poate servi ca titlu pentru transmiterea drepturilor constatate sub sanctiunea nulitatii transmiterii.
Art. 12. - Partile sociale se pot transmite intre asociati si de catre asociati in conditiile legii.
Transmiterea catre persoane din afara societatii este permisa si in situatiile in care este iminenta dizolvarea societatii.
Art. 13. - Numarul maxim de asociati este de 50.
Art. 14. - Faptul ca mostenitorii unui asociat sunt sau nu sunt continuatorii acestuia in cadrul societatii s-a stabilit prin Art. 15 din contractul de societate.
Art. 15. - Pe langa partile sociale, asociatii se pot obliga la prestatii periodice in natura, continutul, durata si modalitatile prestatiilor, remuneratia cuvenita si sanctiunile impotriva asociatilor care nu isi indeplinesc obligatiile asumate stabilindu-se de catre Adunarea generala a asociatilor. Prestatiile periodice in natura nu vor fi transmise.
Art. 16. - Transmiterea partilor sociale trebuie inscrisa in registrul de asociati al societatii. Aceasta se face intre asociati sau intre asociati si terti numai cu aprobarea Adunarii generale, cu drept de preemtiune pentru asociati.
Transmiterea are efect fata de terti numai din momentul inscrierii ei in Registrul Comertului.
Art. 17. - Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai cu aprobarea Adunarii generale, cu respectarea minimului de capital de ........... lei, cu aratarea motivelor pentru care se face reducerea si procedeul utilizat pentru efectuarea ei. Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a doua luni din ziua in care hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial, termen in care orice creditor al societatii poate face opozitie in instanta.
Art. 18. - Marirea capitalului social se va face tot pe baza hotararii Adunarii generale, care se va publica in Monitorul Oficial.
Art. 19. - Administratorii societatii sunt raspunzatori pentru exactitatea datelor raportate Registrului Comertului privitoare la marirea sau reducerea capitalului social.
Art. 20. - Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, asociatii fiind obligati numai la plata partilor sociale subscrise si raspunzand numai in limitele acestor parti sociale.

CAPITOLUL IV
ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR

Art. 21. - Adunarea generala a asociatilor este organul suprem de conducere a societatii.
Art. 22. - Adunarea generala a asociatilor are urmatoarele obligatii principale:
a) aproba bilantul si contul de profit si pierderi, stabileste repartizarea beneficiului net;
b) desemneaza administratorii si cenzorii, ii revoca si le da dezlegare de activitatea lor;
c) decide urmarirea administratorilor si cenzorilor pentru daunele pricinuite societatii, desemnand si persoana insarcinata sa o exercite;
d) modifica statutul si hotararaste modificarea formei juridice a societatii;
e) hotaraste asupra competentelor si raspunderilor administratorilor;
f) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de filiale si sucursale;
g) hotaraste cu privire la majorarea sau reducerea capitalului social, la modificarea numarului de parti sociale sau valori nominale ale acestora precum si la cesiunea partilor sociale;
h) hotaraste cu privire la dizolvarea si lichidarea societatii;
i) aproba structura organizatorica si numarul de salariati;
j) aproba si modifica bugetul de venituri si cheltuieli;
k) hotaraste asupra modificarilor, durata societatii stabilita in contractul de societate;
l) hotaraste orice alte probleme privind societatea.
Art. 23. - Adunarea generala hotaraste prin votul deschis, reprezentand majoritatea absoluta a asociatilor si partilor sociale. Alegerea si revocarea Consiliului de administratie si a cenzorilor se face cu vot secret. Dreptul la vot nu poate fi cedat.
Art. 24. - Pentru validarea deliberarilor Adunarii ordinare este necesara prezenta asociatilor care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de asociatii ce detin majoritatea absoluta a capitalului social reprezentat in adunare.
Art. 25. - Fiecare parte sociala da dreptul la un vot. Un asociat nu poate exercita dreptul sau de vot in deliberarile Adunarii generale referitoare la aporturile sale in natura sau actele juridice incheiate intre el si societate.
Art. 26. - Daca Adunarea generala legal constituita nu poate lua o hotarare valabila din cauza neintrunirii majoritatii cerute, adunarea convocata din nou poate decide asupra ordinii de zi, oricare ar fi numarul de asociati si partea de capital reprezentata de asociatii prezenti.
Art. 27. - Adunarea generala ordinara are loc cel putin o data pe an, iar adunarea extraordinara ori de cate ori este necesar.
Art. 28. - Adunarea generala se convoaca de catre administratorii societatii sau, cand acestia nu o fac, de catre cenzori. Un asociat sau un numar de asociati, ce reprezinta cel putin 1/4 din capitalul social, vor putea cere convocarea Adunarii generale, aratand scopul acestei convocari.
Art. 29. - Adunarea generala se convoaca in scris cu cel putin 10 zile inainte de data fixata, anexandu-se la convocare si copia principalelor documente supuse dezbaterii. Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Art. 30. - Hotararile luate de Adunarea generala in limitele legii, contractului de societate sau statutului, sunt obligatorii chiar pentru asociatii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.
Hotararile Adunarii generale contrare contractului de societate, statutului sau legii, pot fi atacate in justitie in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, de oricare dintre asociatii care nu au luat parte la Adunarea generala sau au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in procesul verbal al sedintei.
Daca hotararea este atacata de toti asociatii, societatea va fi reprezentata in justitie de persoana desemnata de presedintele instantei dintre asociatii ei, care va indeplini mandatul cu care a fost insarcinat pana ce Adunarea generala, convocata in acest scop, va alege o alta persoana.
Cererea de anulare se va introduce la instanta in a carei raza teritoriala societatea isi are sediul, asociatul fiind obligat sa depuna la grefa cel putin o parte sociala. Daca au fost introduse mai multe actiuni de anulare, ele pot fi conexate.
Art. 31. - Hotararea judecatoreasca definitiva de anulare va fi mentionata in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial. De la data publicarii, este opozabila tuturor asociatilor.
Art. 32. - Odata cu intentarea actiunii de anulare, reclamantul poate cere presedintelui instantei suspendarea executarii hotararii atacate. Impotriva ordonantei de suspendare se poate face recurs fn termen de 5 zile de la pronuntare.
Art. 33. - Asociatul care, intr-o operatiune determinata, are pe cont propriu sau pe contul altuia interese contrare acelora ale societatii, nu poate lua parte la nici o deliberare sau decizie privind aceasta operatie.
Asociatul care contravine dispozitiilor alineatului 1 este raspunzator de daunele cauzate societati, daca fara votul sau nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.
Art. 34. - Adunarea generala a asociatilor este prezidata de asociatul imputernicit de acestia, care, la randul sau, desemneaza doi sau mai multi secretari pentru indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si statut pentru tinerea Adunarii generale. Procesul verbal se consemneaza in registrul Adunarilor generale.

CAPITOLUL V
ADMINISTRAREA SOCIETATII

Art. 35. - Societatea este administrata de unul sau mai multi administratori asociati sau neasociati numiti prin contractul de societate sau de Adunarea generala.
Cand sunt mai multi administratori ei formeaza un consiliu de administratie.
Art. 36. - Administratorii nu pot primi fara autorizarea Adunarii generale a asociatilor mandatul de administrare in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, nici sa faca acelasi fel de comert ori altul pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sanctiunea revocarii si raspunderii pentru daune.
Art. 37. - Dreptul de a reprezenta societatea apartine fiecarui administrator, afara de stipulatia contrara in contractul de societate.
Art. 38. - Daca contractul de societate dispune ca administratorii sa lucreze impreuna, decizia trebuie luata in unanimitate; in caz de divergenta intre administratori, vor decide asociatii care reprezinta majoritatea absoluta de capital social.
Pentru actele urgente a caror neindeplinire ar cauza o paguba mare si iminenta a societatii, poate decide un singur administrator in lipsa celorlalti, care se gasesc in imposibilitatea chiar momentan de a lua parte la administratie.
Art. 39. - Asociatii care reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social pot alege unul sau mai multi administratori dintre ei fixandu-i puterile, durata insarcinarii si eventuala lor remuneratie afara numai daca, prin contractul de societate nu se dispune altfel.
Aceeasi majoritate poate dispune asupra revocarii administratorilor sau asupra limitarii puterilor, afara de cazul in care administratorii au fost numiti prin contractul de societate.
Art. 40. - Administratorii pot face operatiunile cerute pentru aducerea la indeplinire a obiectului de activitate al societatii, afara de restrictiile aratate in contractul de societate.
Ei sunt obligati sa ia parte la toate adunarile societatii si la consiliile de administratie.
Art. 41. - Administratorii care au dreptul de a reprezenta societatea nu pot transmite acest drept decat daca aceasta facultate i s-a acordat in mod expres.
In cazul incalcarii alineatului 1, societatea nu este obligata fata de terti, dar poate pretinde de la cel substituit prejudiciul rezultat din operatiunea efectuata.
Administratorul care fara drept isi subtituie alta persoana, ramane solidar cu aceasta pentru eventualele pagube aduse societatii.
Art. 42. - Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:
a) realitatea varsamintelor efectuate de asociati;
b) existenta reala a dividendelor platite;
c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor completare;
d) exacta indeplinire a hotararilor Adunarilor generale;
e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, contractul de societate si statutul le impun.
Actiunea in raspundere impotriva administratorilor apartine si creditorilor societatii, insa acestia o vor putea executa numai in caz de faliment al societatii.

CAPITOLUL VI
CONTROLUL SOCIETATII

Art. 43. - Adunarea generala a asociatilor poate alege unul sau mai multi cenzori; numarul acestora trebuie sa fie impar.
Numirea cenzorilor este obligatorie numai daca numarul asociatilor este mai mare de 15.
Odata cu numirea cenzorilor se numesc tot atatia supleanti.
Art. 44. - Durata mandatului cenzorilor este de 3 ani si nu pot fi realesi. Cenzorii trebuie sa-si exercite personal mandatul.
Cel putin unul dintre ei trebuie sa fie contabil autorizat sau sa fie expert contabil.
Art. 45. - Cenzorii trebuie sa fie asociati, cu exceptia cenzorilor contabili.
Nu pot fi cenzori, iar daca au fost alesi decad din mandatul lor:
a) rudele sau afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv sau sotii administratorilor;
b) persoane care primesc sub orice forma, pentru alte functii decat aceea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societate;
c) persoane care, potrivit legii, nu pot fi fondatori ai unei societati.
Art. 46. - Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixa de adunarea generala care i-a numit.
Art. 47. - In caz de moarte, impiedicarea fizica sau legala, incetarea sau renuntarea la mandat a unui cenzor, supleantul cel mai in varsta il inlocuieste.
Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii ramasi numesc alte persoane in locurile vacante, pana la intrunirea celei mai apropiate Adunari generale.
In cazul in care nu ramane in functie nici un cenzor, administratorii vor convoca de urgenta Adunarea generala care va proceda la numirea altor cenzori.
Art. 48. - Cenzorii sunt obligati sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca bilantul si contul de profit si pierderi sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca registrele sunt regulat tinute si daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea bilantului.
Despre toate acestea, precum si asupra propunerilor pe care le vor crede necesare asupra bilantului si repartizarilor beneficiilor, cenzorii vor face in Adunarile generale un raport amanuntit.
Adunarea generala nu va putea aproba bilantul si contul de profit si pierderi daca acestea nu sunt insotite de raportul cenzorilor.
Art. 49. - Cenzorii mai au, de asemenea, urmatoarele obligatii:
a) sa faca in fiecare luna si pe neasteptate inspectii casei si sa-i verifice existenta valorilor ce sunt in proprietatea societatii sau au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
b) sa convoace Adunarea generala ordinara sau extraordinara cand aceasta n-a fost convocata de administratori;
c) sa ia parte la Adunarile generale, putand solicita inscrierea in ordinea de zi a propunerilor pe care le considera necesare;
d) sa vegheze ca dispozitiile legii, contractului de societate sau statutului sa fie indeplinite de administratori si lichidatori. Cenzorii vor aduce cunostinta administratorilor neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si statutare pe care le constata, iar cazurile mai importante vor fi aduse la cunostinta Adunarii generale.
Art. 50. - Cenzorii au dreptul sa obtina in fiecare luna de la administratori o situatie despre mersul operatiunilor.
Cenzorii iau parte la adunarile administratorilor fara drept de vot.
Este interzis cenzorilor sa comunice asociatilor in particular, tertilor, date referitoare la operatiile societatii, constatate cu ocazia exercitarii mandatului lor.
Art. 51. - Cand sunt mai multi cenzori, pentru intocmirea rapoartelor catre Adunarea generala, acestia vor delibera impreuna.
In caz de neintelegere, ei vor putea face rapoarte separate.
Art. 52. - Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile lor, precum si constatarile facute in timpul exercitarii mandatului lor.
Art. 53. - Actiunea in raspundere contra cenzorilor apartine Adunarii generale, care va decide cu majoritatea prevazuta la art. 23.
Hotararea va putea fi luata chiar daca problema raspunderii acestora nu figureaza pe ordinea de zi.
Adunarea generala desemneaza cu aceeasi majoritate persoana insarcinata sa exercite actiunea in justitie.
Art. 54. - In lipsa de cenzori, fiecare dintre asociati care nu e administrator al societatii va exercita dreptul de control. Administratorii sunt obligati sa puna la dispozitia asociatilor registrele prevazute la art. 54 si 55 si sa elibereze, la cerere, pe cheltuiala acestora extrasele de pe ele.

CAPITOLUL VII
REGISTRELE SOCIETATII SI BILANTUL

Art. 55. - Societatea trebuie sa tina prin grija administratorilor un registru al asociatilor, in care se vor inscrie, dupa caz, numele si prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul fiecarui asociat, partea acestuia de capital social, transferul partilor sociale sau orice alta modificare privitoare la acestea.
Administratorii raspund personal si solidar pentru orice dauna pricinuita prin nerespectarea prevederilor alineatului 1.
Art. 56. - In afara de evidentele prevazute de lege, societatea trebuie sa mai tina:
a) un registru al sedintelor si deliberarilor Adunarii generale;
b) un registru al sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie;
c) un registru al deliberarilor facute de cenzori in exercitarea mandatului lor.
Art. 57. - Bilantul si contul de profit si pierderi se va intocmi in conditiile prevazute de lege.
Art. 58. - Bilantul se aproba de Adunarea generala a asociatilor si se depune de administratori in termen de 15 zile, impreuna cu contul de profit si pierderi, in Registrul Comertului pentru a fi mentionat in registru si publicat in Monitorul Oficial.
Aprobarea bilantului de Adunarea generala nu impiedica exercitarea actiunilor in raspundere impotriva administratorilor sau a cenzorilor.
Art. 59. - Din beneficiul societatii se va prelua in fiecare an cel putin 50% pentru formarea fondului de rezerva pana ce acesta va atinge minimum 1/2 din capitalul social, sau o alta cota stabilita de Adunarea generala.
Daca fondul de rezerva, dupa constituire, s-a micsorat din orice cauza, va fi completat, cu respectarea prevederilor alineatului 1.

CAPITOLUL VIII
BENEFICIILE SOCIETATII

Art. 60. - Cota parte din beneficiul ce se va plati fiecarui asociat se constituie divident.
Dividendele se vor plati asociatilor in raport cu proportia cuvenita din contractul de societate, corelata cu cota de participare la capitalul social.
Art. 61. - Nu se vor putea distribui dividende decat din beneficiile reale.
Dividendele platite contrar dispozitiilor de mai sus se vor restitui.
Dreptul la actiunea de restituire a dividendelor se prescrie in termen de 3 ani de la distribuirea lor.
Art. 62. - In cazul modificarii capitalului social, acesta va trebui reintregit sau redus mai inainte de a se face repartizarea sau distribuirea de beneficii.
Art. 63. - Pe durata societatii, creditorii asociatului pot sa-si exercite drepturile numai asupra partii din beneficiul cuvenit asociatului dupa bilant, iar dupa dizolvarea societatii, asupra partii ce i s-ar cuveni prin lichidare.
Creditorii prevazuti la alineatul 1 pot totusi primi in timpul duratei societatii partile ce s-ar cuveni asociatilor prin lichidare sau pot sechestra si vinde partile debitorului lor.
Art. 64. - In situatia cand contractul de societate nu prevede in mod expres participarea la beneficiu, asociatii, administratorii, neasociatii si personalul societatii vor putea participa la beneficiile societatii in conditiile stabilite in Adunarea generala pentru oricare exercitiu financiar.

CAPITOLUL IX
EXCLUDEREA ASOCIATILOR

Art. 65. - Poate fi exclus din societate:
a) asociatul care, pus in intarziere, nu aduce aportul la care s-a obligat;
b) asociatul administrator care comite o frauda in dauna societatii sau care se serveste de semnatura sociala sau de capitalul social in folosul lui sau al altora.
Art. 66. - Excluderea se pronunta prin hotarare judecatoreasca la cererea societatii sau a oricarui asociat.
Hotararea definitiva de excludere se va depune in termen de 15 zile la Registrul Comertului pentru a fi inscrisa, iar dispozitivul hotararii se va publica in Monitorul Oficial.
Art. 67. - Asociatul exclus raspunde de pierderi si are dreptul la beneficii pana in ziua excluderii sale, insa nu va putea cere lichidarea lor pana ce acestea nu sunt repartizate.
Asociatul exclus nu are dreptul la o pane proportionala din patrimoniul social, ci numai la o suma de bani care sa o reprezinte.
Art. 68. - Asociatul exclus ramane obligat fata de terti pentru operatiile facute de societate pana in ziua ramanerii definitive a hotararii de excludere.
Daca in momentul excluderii sunt operatii in curs de executare, asociatul este obligat sa suporte consecintele si nu-si va putea retrage partea ce i se cuvine decat dupa terminarea acelor operatii.

CAPITOLUL X
DIZOLVAREA SI FUZIUNEA SOCIETATI

Art. 69. - Societatea se dizolva prin falimentul, incapacitatea, excluderea sau retragerea unuia dintre asociati cand, datorita acestor cauze, numarul asociatilor s-a redus la unul singur si in conditiile Art. 15 alineatul 2 din contractul de societate.
Art. 70. - Dizolvarea trebuie sa fie inscrisa in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial.
Inscrierea si publicarea se vor face in termen de 15 zile de la data hotararii Adunarii generale sau de la data ramanerii definitive a sentintei in cazul cand dizolvarea a fost pronuntata de instanta.
Art. 71. - Societatea fiind dizolvata, administratorii trebuie sa inceapa procedura de lichidare daca legea, contractul de societate, Adunarea generala sau instanta care a pronuntat dizolvarea nu hotarasc altfel.
Din momentul dizolvarii, administratorii nu mai pot intreprinde noi operatii, in caz contrar ei sunt personal si solidar raspunzatori pentru operatiunile pe care le-au intreprins.
Interdictia prevazuta la alineatul 2 se aplica din ziua expirarii termenului fixat pentru durata societatii ori, la data la care dizolvarea a fost hotarata de Adunarea generala sau declarata prin hotarare judecatoreasca.
Art. 72. - Dizolvarea societatii inainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa are efect fata de terti numai dupa trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial. Tertii pot face opozitie impotriva dizolvarii societatii in termenul prevazut la alineatul 1; opozitia suspenda executarea hotararii de dizolvare pana la retragerea sau respingerea acesteia printr-o sentinta definitiva a instantei.
Art. 73. - Fuziunea societatii cu alte societati se hotaraste de catre Adunarea generala, cu modificarea corespunzatoare a statutului.
Bilantul intocmit cu aceasta ocazie de societate va fi depus, odata cu cererea de inscriere a hotararii de fuziune, la Registrul Comertului, pentru a fi inmatriculat in registru.
Daca societatea inceteaza de a exista in urma fuziunii, va depune pentru a fi inscrisa in Registrul Comertului o declaratie despre modul cum a hotarat sa stinga pasivul sau.
Art. 74. - Fuziunea are efect numai dupa 3 luni de la publicarea in Monitorul Oficial, cu exceptia cazurilor in care nu se justifica plata tuturor datoriilor sociale sau depunerea sumei corespunzatoare la CEC ori la Administratia Financiara sau cand exista acordul tuturor creditorilor.
Art. 75. - In cursul termenului prevazut la articolul anterior, orice creditor al societatii va putea face opozitie in instanta.
Opozitia suspenda executarea fuziunii pana la ramanerea definitiva a sentintei judecatoresti.

CAPITOLUL XI
LICHIDAREA SOCIETATII

Art. 76. - Numirea lichidatorilor va fi facuta de toti asociatii.
Daca nu se va putea intruni majoritatea voturilor, numirea lichidatorilor va fi facuta de instanta la cererea oricarui asociat ori administrator cu ascultarea tuturor administratorilor si asociatilor.
Impotriva sentintei se poate declara recurs de catre asociati sau administratori in termen de 15 zile de la pronuntare.
Art. 77. - Actul de numire a lichidatorilor si orice alt act ulterior care ar aduce schimbari in persoana acestuia, trebuie depuse prin grija lichidatorilor la Registrul Comertului pentru a fi inscrise si publicate in Monitorul Oficial.
In urma efectuarii publicarii, nici o actiune nu se poate exercita pentru societate sau contra acesteia, decat in numele lichidatorilor sau impotriva lor.
Toate actele emanand de la societate trebuie sa arate ca aceasta este in lichidare.
Art. 78. - Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze patrimoniul societatii. De asemenea, ei vor tine un registru cu toate operatiile lichidarii, in ordinea datelor lor.
Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor sau al celorlalte persoane indreptatite sa exercite controlul.
Art. 79. - Lichidatorii vor intreprinde numai acele actiuni care, potrivit legii, sunt necesare scopului lichidarii, in caz contrar, ei sunt personal si solidar raspunzatori.
In afara puterilor conferite de asociati, ei vor putea:
a) sa dea in judecata si sa fie actionati in interesul lichidarii;
b) sa execute si sa termine operatiile de comert referitoare la lichidare;
c) sa vanda prin licitatie publica imobilele si orice avere imobiliara a societatii;
d) sa faca tranzactii;
e) sa lichideze si sa incaseze creantele societatii chiar in caz de faliment al debitorului, dand chitanta;
f) sa contracteze obligatii cambiale si sa intocmeasca orice alte acte necesare.
Art. 80. - Lichidatorii nu pot plati asociatilor nici o suma in contul partilor sociale ce li s-ar cuveni prin lichidare, inaintea achitarii debitelor societatii.
Asociatii vor putea cere insa ca sumele retinute sa fie depuse in conformitate cu prevederile art. 73 si sa se faca repartizarea asupra partilor sociale, chiar in timpul lichidarii, daca afara de ceea ce este necesar pentru indeplinirea tuturor obligatiilor societatii, scadente sau care vor ajunge la scadenta, mai ramane un disponibil de cel putin 10% din cuantumul lor.
Impotriva deciziilor lichidatorilor, creditorii societatii pot face opozitie la instanta in termen de cel mult 15 zile de la publicare.
Opozitia suspenda fata de oponenti efectul deciziei pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti.
Art. 81. - Lichidatorii care probeaza prin prezentarea bilantului ca fondurile de care dispune societatea nu sunt suficiente sa asigure pasivul exigibil, trebuie sa ceara sumele necesare asociatilor care au efectuat varsaminte la care erau obligati in calitate de asociati.
Art. 82. - Lichidatorii care au achitat datoriile societatii cu proprii lor bani, nu vor putea sa exercite impotriva societatii drepturi mai mari decat acelea ce apartineau creditorilor platiti.
Art. 83. - Creditorii societatii au dreptul de a exercita contra lichidatorilor actiunile care decurg din creantele ajunse la termen pana la concurenta bunurilor existente in patrimoniul societatii si numai dupa aceea de a se indrepta impotriva asociatilor pentru plata sumelor datorate din valoarea aporturilor la capitalul societatii.
Art. 84. - Dupa terminarea lichidarii societatii, lichidatorii trebuie sa intocmeasca bilantul de lichidare si sa propuna repartizarea activului intre asociati.
Asociatul nemultumit poate face opozitie la instanta in termen de 15 zile de la notificarea bilantului si a proiectului de repartizare.
Pentru solutionarea opozitiei, problemele referitoare la lichidare vor fi separate de acelea ale repartizarii fata de care lichidatorii pot ramane straini.
Dupa expirarea termenului prevazut la alineatul 2 sau ramanerea definitiva a sentintei, bilantul si repartizarea se considera aprobate si lichidatorii sunt liberati.
Art. 85. - Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa ceara radierea societatii din Registrul Comertului.
Art. 86. - Dupa aprobarea socotelilor si terminarea repartitiei, registrele si actele societatii, ce nu vor fi necesare vreunuia dintre asociati, se vor depune la asociatul desemnat de majoritate. Registrele societatii se vor pastra timp de 5 ani.

CAPITOLUL XII
DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

Art. 87. - Incadrarea salariatilor la societate se face de catre administratori pe baza de contract de munca, cu respectarea legislatiei muncii si a regimului de asigurari sociale.
Salarizarea se stabileste prin liberul acord al partilor, cu respectarea limitei minime prevazute de lege.
Art. 88. - Statutul poate fi modificat de catre asociati, cu respectarea prevederilor legale si a conditiilor de forma si publicitate prevazute pentru incheierea lor.
Art. 89. - Creditorii particulari ai asociatilor pot face opozitie impotriva hotararii privitoare la prelungirea societatii peste termenul fixat, pentru durata sa, daca au drepturi stabilite printr-un titlu executoriu anterior.
Opozitia se face la instanta, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii hotararii.
Opozitia suspenda fata de oponenti efectul prelungirii societatii. Cand opozitia a fost admisa printr-o hotarare ramasa definitiva, asociatii trebuie sa decida in termen de o luna de la data ei daca inteleg sa renunte la prelungire sau sa excluda din societate pe asociatul debitor al oponentului. In acest din urma caz, drepturile cuvenite asociatului debitor vor fi evaluate pe baza ultimului bilant aprobat.
Art. 90. - Prezentul statut intra in vigoare la data dobandirii de catre societate a personalitatii juridice, in conditiile legii.
Art. 91. - Statutul de fata se completeaza cu dispozitiile legislatiei comerciale romane in vigoare. El face parte integranta din contractul de societate, fiind aprobat de toti asociatii.

Asociati:

Din partea S.C. ............. S.A.
Din partea firmei .............
...............
...............

AtaşamentMărimeHitsLast download
Act constituitiv de societate comerciala mixta, cu participare straina.rtf73.23 KB1247în urmă cu 1 zi 8 ore
No votes yet

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2008 - 2018 Modele-Acte.ro


Analize medicale - Fertilizant flori - Modele Contracte - Gazduire web Sibiu

Dermatogoie Sibiu- Pantofi - Blaj - Servicii funerare internationale - Web design - Suc de mere


Informatii despre cookies