magazine Black Friday 2017
Modele Acte - Site-ul tau cu modele de acte
catalog modele acte

Act constituitiv de societate comerciala pe actiuni

CONTRACTUL DE SOCIETATE AL
SOCIETATII COMERCIALE
".........." S.A.

Se constituie prin prezentul act societatea comerciala pe actiuni "........." S.A., avand ca asociati:
1. Societatea Comerciala "..........." S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in ............., str. ............ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ...., (sector ....), inregistrata la Oficiul Registrului comertului sub nr. .............., reprezentata prin domnul/doamna ............ in calitate de .............;
2. Societatea Comerciala ".........." S.R.L., persoana juridica, cu sediul in localitatea .............., str. ............. nr. ....., bl. ......, sc. ...... et. ...., ap. ...., (sector ...), inregistrata la Oficiul Registrului comertului sub nr. ............., reprezentata prin domnul/doamna ............ in calitate de ............;
3. Societatea Comerciala "............" S.R.L., persoana juridica, cu sediul in in ..........., str. ............ nr. ....., (sector ........), inmatriculata la Oficiul Registrului comertului sub nr. ..............., reprezentata prin domnul/doamna .............. in calitate de ...............;
4. .............., cetatean roman, nascut(a) la data de .......... in ....., domiciliat in .........., str. ......... nr. ...., (sector ......), posesor(are) al buletinului de identitate seria ..... nr. ........, eliberat de ............ a mun./or. ............. la data de ............;
5. .............., cetatean roman, nascut la data de ............. in ......, domiciliat in ........., str. ........... nr. ...., (sector .....), posesor(are) al buletinului de identitate seria ...... nr. ........ eliberat de ........... a mun./or. ............... la data de .................., in calitate de actionari fondatori, am convenit sa infiintam societatea comerciala sub forma "societate pe actiuni" denumita ........... S.A., desemnata in cele ce urmeaza SOCIETATEA.
Societatea astfel constituita este persoana juridica romana si va functiona potrivit reglementarilor legale privind societatile comerciale, respectiv Legea nr. 31/1990, astfel cum a fost modificata si completata cu O.R.U. nr. 32/1997.

CAPITOLUL I
Denumirea, emblema si forma juridica a societatii

Art. 1. - Societatea va purta denumirea societatea comerciala "......" - S.A.
In orice act, scrisoare sau publicatie care provine de la SOCIETATE, trebuie sa se mentioneze: denumirea, forma juridica, sediul social, numarul de inmatriculare la Registrul comertului, codul fiscal.
Art. 2. - Emblema societatii este formata dintr-un desen conform desenului din anexa la contract.
Art. 3. - Partile contractante convin sa constituie o societate comerciala avand forma juridica de societate pe actiuni.

CAPITOLUL II
Sediul, durata societatii

Art. 4. - Sediul social al societatii este in Romania, localitatea ........, str. ........... nr. ...., (sector ....). Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate pe baza hotararii Adunarii generale a actionarilor.
Societatea poate infiinta filiale, sucursale, reprezentante, agentii situate si in alte localitati din tara sau din strainatate.
Art. 5. - Durata de functionare a societatii este convenita la ........ ani, putand fi prelungita pe aceeasi durata, daca nu este dizolvata inainte de expirarea termenului.

CAPITOLUL III
Obiectul de activitate
(Obiectul de activitate este orientativ, asociatii urmand
sa aleaga unul dintre domeniile de activitate in care urmeaza
sa isi desfasoare activitatea).

Art. 6. - Obiectul de activitate al SOCIETATII consta in urmatoarele:
a) producerea de mobila, cherestea, PAL si alte produse din lemn;
b) comercializarea in tara si in strainatate a produselor enumerate la pct. a), prin depozite si magazine proprii sau ale tertelor persoane en gros si en detail, inclusiv in targuri, expozitii, piete special amenajate, cu respectarea legislatiei in materie;
c) prestari de servicii de montare mobilier, service, asigurarea bazei materiale din tara si import;
d) operatiuni de reprezentare comerciala si intermediere pe cont propriu si/sau pe contul tertilor, in Romania si in strainatate, prin contracte de: vanzare-cumparare, mandat, agent, comision, depozit, consignatie, barter;
e) executare de lucrari privind intretinerea si repararea utilajelor necesare fabricarii mobilei si a celorlalte produse din lemn;
f) orice operatiuni accesorii sau conexe necesare obiectului de activitate inclusiv publicitate pentru promovarea imaginii societatii pe piata.
Art. 7. - Domeniul si activitatea principala
Activitatea principala ce va fi desfasurata de societatea comerciala "......" S.A. o constituie productia de masini-unelte pentru industria mobilei si productia de mobila.

CAPITOLUL IV
Capitalul social si actiunile

Art. 8. - Capitalul social subscris consta in numerar si este in valoare totala de ................ lei, varsat integral la data constituirii societatii.
Capitalul social subscris este divizat in actiuni nominative, in valoare egala de .......... lei fiecare.
Art. 9. - Aportul la capitalul social si cota de participare pentru fiecare actionar se cifreaza dupa cum urmeaza:
- Societatea comerciala "........." S.A., un aport in valoare de ............ lei, reprezentand .......% din capitalul social total;
- Societatea comerciala "........." S.R.L., un aport in valoare de .......... lei, reprezentand .......% din capitalul social;
- Societatea comerciala "........." S.R.L., un aport in valoare de .......... lei, reprezentand .......% din capitalul social;
- domnul/doamna ............, un aport in valoare de ........... lei, reprezentand ......% din capitalul social;
- domnul/doamna ............, un aport in valoare de ........... lei, reprezentand ......% din capitalul social;
Art. 10. - Actiunile se repartizeaza intre actionari proportional cu aportul subscris, dupa cum urmeaza:
- Societatii Comerciale ......... S.A. ii revin ........ actiuni nominative, numerotate de la 1 la 50, reprezentand .......% din capitalul subscris;
- Societatii Comerciale .......... S.R.L. ii revin ....... actiuni nominative numerotate de la .... la ....., reprezentand .....% din capitalul subscris;
- Societatii Comerciale ......... S.R.L. ii revin ....... actiuni nominative, numerotate de la .... la ....., reprezentand .....% din capitalul subscris;
- domnului/doamnei ......... ii revin ..... actiuni nominative, numerotate de la ..... la ......, reprezentand ......% din capitalul subscris;
- domnului/doamnei ......... ii revin ..... actiuni nominative, numerotate de la ..... la ....., reprezentand ......% din capitalul subscris.
Capitalul social subscris a fost varsat integral la data constituirii societatii.
Certificatele pentru dovedirea actiunilor se emit de societate prin reprezentantii sai legali, corespunzator numarului de actiuni al fiecarui actionar.
Dupa constituire, societatea va emite actiuni care vor cuprinde urmatoarele date: numele, prenumele si domiciliul actionarului sau denumirea si sediul acestuia, denumirea si durata societatii, data contractului de societate, numarul din Oficiul Registrului comertului sub care se afla inmatriculata societatea si numarul Monitorului Oficial in care s-a facut publicarea, capitalul social, numarul actiunilor detinute, numarul de ordine si valoarea nominala a acestora, varsamintele efectuate.
Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru al actionarilor care se pastreaza la sediul societatii.
Art. 11. - Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative se transmite prin declaratia facuta in registrul de actiuni al emitentului, subscrisa de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor si prin mentiunea facuta pe actiune semnata de unul dintre membrii consiliului de administratie. Subscriitorii si cesionarii ulteriori sunt raspunzatori solidar de plata integrala a actiunilor timp de trei ani, socotiti de la data cand s-a facut mentiunea de transcriere in registrul societatii.
Art. 12. - Reducerea sau marirea capitalului social se poate face pe baza hotararii adunarii generale extraordinare, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

CAPITOLUL V
Conducerea si administrarea societatii

Art. 13. - Partile contractante au convenit ca societatea sa aiba urmatoarele organe de conducere:
- Adunarea generala a actionarilor, care este organul suprem de conducere. Modul de organizare si de functionare va fi prevazut in statutul societatii.
- Consiliul de administratie, cu atributiile si raspunderile care vor fi modificate si completate de Adunarea generala a actionarilor si se vor stabili prin statutul de organizare si functionare a societatii, este organul de conducere operativa a societatii.

CAPITOLUL VI
Controlul activitatii societatii

Art. 14. - Partile contractante convin ca gestiunea societatii sa fie controlata de actionari in mod direct, in conditiile legii si statutului, precum si de un numar de trei cenzori. Cel putin unul din cenzori trebuie sa fie contabil autorizat in conditiile legii sau expert contabil.
Cenzorii trebuie sa-si exercite personal mandatul lor, in conformitate cu prevederile art. 114-117 din Legea nr. 31/1990 si cu statutul societatii.

CAPITOLUL VII
Amortizarea mijloacelor fixe

Art. 15. - Cotele de amortizare a mijloacelor fixe apartinand societatii se vor stabili pe baza duratelor de amortizare normate in conformitate cu limitele prevazute de legislatia romana in vigoare.
Adunarea generala poate stabili pentru anumite mijloace fixe durate de amortizare mai mici decat duratele de amortizare normate.
Destinatia sumelor rezultate din cotele de amortizare se stabileste potrivit prevederilor legislatiei romane in vigoare.

CAPITOLUL VIII
Evidenta activitatii economico-financiare

Art. 16. - Evidenta activitatii economico-financiare a societatii se tine in conformitate cu prevederile legislatiei romane in vigoare.
Societatea intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, cu repartizarea trimestriala, precum si bilanturi anuale si trimestriale pentru intreaga activitate desfasurata de societate.
Art. 17. - Repartizarea profitului net.
Partile contractante convin ca, dupa plata impozitelor legale, profitul net sa fie distribuit actionarilor sub forma de dividende anuale proportional cu cota de participare la capitalul social, dupa preluarea in conditiile legii a cotei de 5% pentru formarea fondului de rezerva si a 6% cuvenita membrilor fondatori.

CAPITOLUL IX
Forta de munca

Art. 18. - Angajarea personalului societatii se va face de directorul acesteia pe baza de contract individual de munca cu respectarea contractului colectiv de munca prin care se stabilesc drepturile si obligatiile salariatilor in raporturile cu societatea si a legislatiei in vigoare.
Salarizarea personalului angajat se va face in conformitate cu sistemul de salarizare propriu al societatii.
Totodata, societatea va putea incheia contracte civile de colaborare (prestare de servicii) cu persoane fizice, in vederea realizarii obiectului de activitate.

CAPITOLUL X
Forta majora

Art. 19. - Partile au convenit ca sunt exonerate de raspundere pentru neindeplinirea obligatiilor, in caz de forta majora.
Partea pentru care a intervenit imposibilitatea indeplinirii obligatiilor contractuale, ca urmare a aparitiei unor cazuri de forta majora, va comunica in scris celeilalte parti, de indata, atat producerea acestor imprejurari, cat si incetarea lor.

CAPITOLUL XI
Dizolvarea societatii

Art. 20. - In conformitate cu prevederile statutului, societatea se dizolva urmand procedura prevazuta de lege, in urmatoarele cazuri:
- imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii;
- reducerea capitalului social sub limita minima prevazuta de lege, daca nu se dispune de catre adunarea generala a actionarilor completarea lui;
- scaderea numarului asociatilor sub limita minima prevazuta de lege;
- in orice alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor.

CAPITOLUL XII
Solutionarea litigiilor

Art. 21. - Toate diferendele ce ar putea sa apara intre partile contractante in legatura cu executarea prezentului contract de societate vor fi solutionate de catre parti, direct, pe cale amiabila.
In cazul cand partile nu ajung la un rezultat reciproc favorabil, litigiul se va solutiona de catre instantele judecatoresti competente, potrivit legislatiei romane.

CAPITOLUL XIII
Dispozitii finale

Art. 22. - Prezentul contract are ca anexa statutul societatii comerciale ".........." S.A. care face parte integranta din contract.
Subsemnatii actionari-fondatori redactam, dactilografiem, adoptam si semnam prezentul contract, redactat si dactilografiat in limba romana de catre noi, astazi, data autentificarii, intr-un numar de 7 (sapte) exemplare, dintre care 6 (sase) exemplare s-au remis partii, astazi, data autentificarii.
De asemenea, convenim ca eventualele modificari ale prezentului contract sa fie materializate sub forma unor acte aditionale cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

STATUTUL
SOCIETATII COMERCIALE "........." S.A.

CAPITOLUL I
Denumirea, forma juridica, sediul, durata, obiectul de activitate

Art. 1. - Denumirea, forma juridica a societatii.
Societatea comerciala va avea denumirea "........." S.A.
Actionarii fondatori convin ca societatea sa aiba forma juridica de societate pe actiuni cu capital integral roman.
Art. 2. - Sediul, durata societatii.
Societatea va avea sediul in ........... str. ........... nr. ...., (sector ......)
Durata de functionare a prezentei societati comerciale este de ...... ani, putand fi prelungita pe aceeasi durata daca nu este dizolvata inainte de expirarea termenului.
Prin hotararea adunarii generale a actionarilor, societatea "........." S.A. va putea sa isi deschida birouri si sucursale, reprezentante sau agentii in ........... sau in alte orase din tara sau din strainatate.
Art. 3. - Obiectul de activitate al societatii consta in:
a) producerea de mobila, cherestea, PAL si alte produse din lemn;
b) comercializarea in tara si in strainatate a produselor enumerate la pct. a), prin depozite si magazine proprii sau ale tertelor persoane en gros si en detail, inclusiv in targuri, expozitii, piete special amenajate, cu respectarea legislatiei in materie;
c) prestari de servicii de montare mobilier, service, asigurarea bazei materiale din tara si import;
d) operatiuni de reprezentare comerciala si intermediere pe cont propriu si/sau pe contul tertilor, in Romania si in strainatate prin contracte de: vanzare-cumparare, mandat, agent, comision, depozit, consignatie, barter;
e) executare de lucrari privind intretinerea si repararea utilajelor necesare fabricarii mobilei si a celorlalte produse din lemn;
f) orice operatiuni accesorii sau conexe necesare obiectului de activitate inclusiv publicitate pentru promovarea imaginii societatii pe piata.
Art. 4. - Domeniul si activitatea principala.
Activitatea principala ce va fi desfasurata de societatea comerciala "........." S.A. o constituie productia de masini-unelte pentru industria mobilei si productia de mobila.

CAPITOLUL II
Capitalul social si actiunile

Art. 5. - Capitalul social.
Capitalul social subscris si varsat este de .......... lei, divizat in ...... de actiuni, in valoare de ........... lei fiecare.
Art. 6. - Actiunile nominative ale societatii comerciale "........." S.A. vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
Actiunile vor purta timbrul sec al societatii si semnatura a doi administratori.
Societatea comerciala "........." S.A. va tine evidenta actiunilor in registrul actionarilor care va fi numerotat, sigilat si parafat de presedintele Consiliului de administratie si va fi pastrat la sediul societatii.
Art. 7. - Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, in conditiile prevazute de lege.
Art. 8. - Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, potrivit prevederilor statutului, precum si alte drepturi inscrise in statut.
Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la prezentul act constitutiv.
Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altei persoane.
Obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul acesteia, iar actionarii sunt obligati la plata actiunilor subscrise.
Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii persoanele ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din beneficiul care i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau a cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii efectuata potrivit prezentului statut.
Art. 9. - Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.
Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se poate face in conditiile si cu procedura prevazuta de lege.
Art. 10. - In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa. Dupa o durata de sase luni va putea obtine un duplicat al actiunii.
Art. 11. - Drepturile si obligatiile actionarilor.
Fiecare actiune, subscrisa si varsata de actionarii-fondatori, confera titularului urmatoarele drepturi principale:
- de a participa, delibera si vota in cadrul adunarii generale a actionarilor, fiecare actiune conferindu-i acestuia dreptul la un vot;
- de a participa la repartizarea profitului societatii, precum si la impartirea patrimoniului acesteia in caz de lichidare, proportional cu cota de capital social subscrisa si varsata;
- de a controla, impreuna sau separat, activitatea si situatia economico-financiara a societatii, personal sau prin reprezentantii lor;
- dreptul de preferinta la subscrierea de noi actiuni, in cazul majorarii capitalului social, precum si in alte situatii;
- de cedare totala sau partiala a actiunilor in conditiile stabilite de Adunarea generala a actionarilor sau printr-un act autentificat incheiat intre acestia;
- de asemenea, beneficiaza de orice alte drepturi prevazute in statutul societatii, precum si in legislatia romana in vigoare.
Actionarii sunt obligati:
- sa efectueze in termenul stabilit varsamintele cotelor sociale subscrise;
- sa sprijine activitatea societatii in vederea realizarii scopului si obiectului ei de activitate;
- sa-si indeplineasca cu buna-credinta obligatiile contractuale ce le revin din contractele incheiate de societate cu tertii;
- sa nu divulge secrete referitoare la activitatea si starea economico-financiara a societatii.
Raspunderea actionarilor, sub aspect material si in legatura cu activitatea gestionara a societatii, este limitata la valoarea partilor sociale detinute.
Capitalul social se poate mari prin emisiunea de noi actiuni sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente, in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura.
Marirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a actiunilor poate fi hotarata numai cu votul tuturor actionarilor, in afara de cazul cand este realizata prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

CAPITOLUL III
Conducerea societatii

Art. 12. - Adunarea generala a actionarilor.
Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii comerciale care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.
Administrarea si reprezentarea societatii este asigurata de administratori, numiti manageri.
Managerii angajeaza astfel o activitate de conducere si control, de supraveghere atenta a activitatii societatii, putand acorda imputernicire altor persoane pentru a angaja societatea fata de terti - persoane fizice sau juridice.
Art. 13. - Adunarea generala a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
a) aproba structura organizatorica a societatii comerciale si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
b) alege membrii Consiliului de administratie si ai Comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanti, le stabileste remunerarea, ii descarca de activitate si ii revoca;
c) alege directorul general si adjunctii acestuia, le stabileste remunerarea, ii descarca de activitate si ii revoca;
d) stabileste competentele si raspunderile Consiliului de administratie si ale Comisiei de cenzori;
e) stabileste nivelul de salarizare a personalului angajat la societatea comerciala, in functie de studii, munca efectiv prestata, cu respectarea limitei maxime de salarizare prevazuta de lege;
f) aproba si modifica programele de activitate si bugetul societatii comerciale;
g) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si la acordarea de garantii;
h) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de beneficii si pierderi dupa analizarea raportului consiliului de administratie si al Comisiei de cenzori, aproba repartizarea beneficiilor intre actionari;
i) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de filiale, sucursale, agentii;
j) hotaraste cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni si asupra valorii acestora, precum si la cesiunea actiunilor;
k) hotaraste cu privire la modificarea statutului, precum si la transformarea formei juridice a societatii;
l) hotaraste cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea si lichidarea societatii comerciale.
Atributiile adunarii generale ordinare si extraordinare ale actionarilor se diferentiaza potrivit legii.
Art. 14. - Adunarea generala a actionarilor se convoaca de presedintele Consiliului de administratie sau de un vicepresedinte.
Adunarile generale ordinare au loc o data pe an, in termen de doua luni de la incheierea exercitiului economico-financiar, pentru examinarea bilantului si a contului de beneficii si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul in curs.
Adunarile generale extraordinare se convoaca la cererea actionarilor reprezentand cel putin o treime din detinatorii capitalului social, la cererea Comisiei de cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10%, timp de doi ani-consecutiv, cu exceptia primilor doi ani de la infiintarea societatii.
Adunarea generala va fi convocata de administratori ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
Convocarea va fi publicata intr-unul din ziarele de larga circulatie in localitatea unde se afla sediul societatii comerciale si va cuprinde: locul si data adunarii, ordinea de zi, precum si orice alte date necesare.
Art. 15. - Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare daca detin cel putin 1/2 din capitalul social.
Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua hotarari daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare daca detin cel putin 1/2 din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele Consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia de catre unul din vicepresedinti, numit de presedinte.
Presedintele consiliului de administratie desemneaza, dintre membrii adunarii generale, doi secretari care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii, inscris intr-un registru sigilat si parafat.
Art. 16. - Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.
La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari, se va putea decide ca votul sa fie secret.
Art. 17. - Consiliul de administratie.
Societatea comerciala "........." S.A. este administrata de catre un Consiliu de administratie compus din actionari, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de patru ani, cu posibilitatea de a fi realesi.
In prima sedinta, Consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte si 1-3 vicepresedinti.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii ori de cate ori este necesar, cel putin o data pe luna, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai, fiind prezidat de presedinte ori, in lipsa sa, de unul dintre vicepresedinti, ajutat de un secretar.
Deciziile Consiliului de administratie se iau in prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor, cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
Fiecare administrator este obligat sa depuna garantie pentru administratia sa, egala cu valoarea a zece actiuni sau dublul remuneratiei lunare, in functie de hotararea adunarii generale a actionarilor.
Garantia se depune inainte de intrarea in functie a administratorului; in caz contrar se considera a fi revocat din functie.
Semnaturile administratorilor se depun la Registrul comertului.
Presedintele, vicepresedintii si membrii Consiliului de administratie raspund solidar, dupa caz, pentru prejudiciile aduse societatii si personal pentru faptele calificate infractiuni sau contraventii, ori abateri in administrarea societati; totodata vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
Art. 18. - Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:
a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si obligatiile acestora;
b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului;
c) aproba operatiunile de incasari si plati;
d) aproba operatiunile de cumparare si vanzare de bunuri si mijloace circulante;
e) aproba incheierea si rezilierea de contracte;
f) stabileste tactica si strategia de marketing;
g) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.
Art. 19. - Comitetul de directie
Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui comitet de directie, compus din membri alesi dintre administratori in numar de doi, fixandu-le salariile. Presedintele Consiliului de administratie este directorul general al societatii, ceilalti doi avand calitatea de directori adjuncti.

CAPITOLUL IV
Controlul societatii

Art. 20. - Despre cenzori
Gestiunea societatii este controlata de o Comisie de cenzori compusa din trei membri si trei supleanti.
Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se va prezenta, la cerere, date cu privire la activitate, situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
Cenzorii au urmatoarele atributii:
- in cursul exercitiului financiar verifica casa si registrele de evidenta contabila si prezinta comitetului de directie rapoarte de activitate;
- la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de comitetul de directie asupra conturilor societatii, a bilantului si a contului de profituri si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris prin care propune aprobarea sau modificarea bilantului si a contului de profituri si pierderi;
- la lichidarea societatii controleaza operatiunile de lichidare;
- prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere cu privire la reducerea capitalului social sau la modificarea statutului.
Remunerarea cenzorilor se fixeaza de catre adunarea generala a actionarilor. Cenzorii se intalnesc la sediul societatii si iau decizii cu unanimitate de voturi.
Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul de divergente se inainteaza serviciului central pentru expertize din Ministerul Finantelor, care va verifica temeinicia divergentelor. Rezultatul expertizei va fi supus deciziei adunarii generale a actionarilor.
Cenzorii sunt responsabili fata de societate pentru prejudiciile cauzate acesteia prin neindeplinirea sau indeplinirea cu rea-credinta a atributiilor ce le revin conform prezentului statut.
Cenzorii pot convoca adunarea generala a actionarilor in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10%, cu exceptia primilor doi ani de la constituirea societatii sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii.
Cenzorii se numesc pentru o perioada de doi ani.
Art. 21. - Conturile bancare
Societatea isi va deschide conturi in devize liber convertibile si in lei la bancile autorizate din Romania, conturi asupra carora are drept liber de dispozitie.
Persoanele care vor semna in numele societatii documentele pentru operatiuni bancare vor avea specimene de semnatura la bancile cu care lucreaza societatea.

CAPITOLUL V
Activitatea societatii comerciale

Art. 22. - Exercitiul economico-financiar.
Exercitiul economico-financiar incepe de la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie. Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii.
Art. 23. - Personalul societatii.
Personalul de conducere al societatii si cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Restul personalului este angajat de consiliul de administratie sau de directorul general al societatii comerciale.
Nivelul salariilor pentru personalul societatii comerciale se stabileste si poate fi modificat de catre adunarea generala a actionarilor, cu respectarea limitei minime prevazuta de lege.
Adunarea generala a actionarilor stabileste organigrama, nivelul de salarizare, precum si orice alte probleme legate de buna functionare a societatii.
Actionarii convin ca activitatea societatii se va realiza prin aportul lor nemijlocit, avand dreptul sa fie angajati cu prioritate in cadrul societatii, salariul pentru munca prestata neinfluentand in vreun mod cuantumul dividendelor ce li se cuvin pentru capitalul social subscris si varsat. In aceasta situatie, intre societate si persoanele in cauza se va incheia un contract de munca cu respectarea legislatiei in vigoare.
Actionarii pot hotari acordarea de premii, gratificatii, indemnizatii si alte plati in functie de posibilitatile societatii si de rezultatele individuale ale salariatilor.
Art. 24. - Amortizarea fondurilor fixe.
Cotele de amortizare a mijloacelor fixe se stabilesc de adunarea generala, duratele de amortizare nu vor depasi duratele de serviciu stabilite de legislatia romana pe categorii de mijloace fixe. Amortizarea fondurilor fixe ale societatii se va face prin aplicarea unor norme stabilite de actionari si aprobate de adunarea generala a acestora.
Art. 25. - Intocmirea bilantului si a contului de profituri si pierderi.
Societatea comerciala "........." S.A. va tine evidenta contabila in lei si va intocmi bilantul contabil si contul de profit si pierderi in conformitate cu normele referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii la societatile constituite in Romania.
Bilantul contabil se intocmeste si se tine in lei, potrivit reglementarilor legale in vigoare, acesta urmand a fi dat publicitatii in fiecare an la inchiderea exercitiului financiar-bugetar.
Art. 26. - Calculul si repartizarea beneficiilor.
Beneficiul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea generala a actionarilor.
Beneficiul neimpozabil se stabileste ca diferenta intre suma totala a veniturilor incasate si suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri.
Din beneficiul astfel obtinut se va deduce 5% pentru fondul de rezerva, pana va ajunge la 1/5 din capitalul social, precum si impozitul legal datorat.
Diferenta reprezinta beneficiul cuvenit actionarilor ca dividende.
Repartizarea dividendelor se face pe o actiune si se inmulteste cu numarul actiunilor ce apartin fiecarui actionar.
Plata dividendelor se face in cel mult 60 de zile de la aprobarea bilantului in adunarea generala a actionarilor.
Suportarea pierderilor de catre actionari se face in limita fondului de rezerva constituit si, in caz ca acesta se depaseste, de catre actionari, proportional cu numarul actiunilor si in limita valorii actiunilor.

CAPITOLUL VI
Modificarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea

Art. 29. - Societatea comerciala "........." S.A. va putea fi modificata in alta societate comerciala prin hotararea adunarii generale a actionarilor, in conditiile legii.
Art. 30. - Dizolvarea societatii comerciale "........." S.A. survine in urmatoarele situatii:
- imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
- declararea nulitatii societatii;
- hotararea adunarii generale;
- hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii;
- deschiderea procedurii lichidarii judiciare;
- pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
- numarul actionarilor va fi redus sub minimul legal;
- imposibilitatea realizarii obiectului societatii;
- pierderea a cel putin 1/3 din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
- la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si consecintele lor dureaza mai mult de opt luni, iar adunarea generala a actionarilor constata ca functionarea societatii nu mai este posibila;
- in orice alte situatii pe baza deciziei adunarii generale a actionarilor cu unanimitate de voturi.
Dizolvarea societatii comerciale "........." S.A. va fi inscrisa in Registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial.
Art. 31. - In caz de dizolvare, societatea comerciala "........." S.A. va fi lichidata.
Lichidarea societatii si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
Lichidarea se va face de catre unul sau mai multi lichidatori, numiti de catre adunarea generala a actionarilor, iar in caz de divergente, de catre tribunal.
Din momentul intrarii in functiune a lichidatorilor, mandatul directorilor inceteaza, acestia nemaiputand intreprinde noi operatiuni in numele societatii.
Lichidatorii au aceeasi raspundere ca si directorii.
Ei sunt datori, indata dupa intrarea in functiune, ca impreuna cu directorii societatii sa faca un inventar, sa evalueze bunurile societatii si sa incheie un bilant care sa constate situatia exacta a activului si pasivului social, semnandu-le.
Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze bunurile si scriptele societatii incredintate de directori si sa tina un registru cu toate operatiunile lichidarii, in ordine cronologica.
Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.
Conform mandatului primit din partea adunarii generale a actionarilor, lichidatorii vor lua toate masurile necesare de executare a operatiunilor in curs ale societatii, de incasare a creantelor si de plata a datoriilor societatii, precum si de efectuare a altor operatiuni in interesul lichidarii societatii.
Lichidatorii pot aparea in fata instantelor judecatoresti si pot incheia tranzactii si compromisuri cu creditorii societatii.
Lichidatorii vor instiinta creditorii printr-un anunt public, cerandu-le sa-si prezinte pretentiile intr-o anumita perioada fixa.
Creditorilor cunoscuti societatii li se vor trimite anunturi separate, cerandu-le sa-si prezinte pretentiile.
Lichidatorii care efectueaza noi operatiuni, ce nu sunt necesare scopului lichidarii, sunt raspunzatori personal si solidar de executarea acestora.
Din sumele rezultate din lichidare, vor fi achitati mai intai creditorii privilegiati (salarii si alte drepturi de personal, impozite, taxe, contributii si asigurari sociale, rate de credit si dobanzi etc.) si apoi ceilalti creditori. Dupa aceasta, lichidatorii vor intocmi un bilant de lichidare si se vor face propuneri de repartizare intre actionari a rezultatelor financiare (profituri sau pierderi) proportional cu cotele de participare la capitalul social.
Bilantul de lichidare, ca si propunerile de distribuire a mijloacelor rezultate din lichidare, vor fi supuse spre aprobare adunarii generale a actionarilor.
Dupa aprobarea acestui bilant, se considera ca societatea a descarcat pe lichidatori de activitatea lor.
In baza bilantului de lichidare, lichidatorii vor intocmi un proces-verbal de lichidare, care va fi depus la Oficiul Registrului comertului impreuna cu specimenele lor de semnaturi, solicitandu-se radierea societatii din Registrul comertului.

CAPITOLUL VII
Dispozitii finale

Art. 32. - In caz de forta majora, partenerii se pot retrage din societate, facand o notificare scrisa catre ceilalti, iesirea operand dupa scurgerea a sase luni de la producerea evenimentului invocat si daca nu s-au respectat formalitatile legale de publicitate.
Cazurile de forta majora invocate de partenerii in cauza trebuie dovedite cu acte sau cu orice alte probe legale, atunci cand cazul de forta majora invocat nu este de notorietate publica.
Societatea poate fi desfiintata oricand, prin hotararea adunarii generale a actionarilor, cu respectarea formalitatilor legale de publicitate.
Cheltuielile efectuate cu constituirea societatii vor fi preluate de societatea comerciala ".........." S.A., dupa aprobarea lor la prima adunare generala a actionarilor.

Data Actionari fondatori,
............................
............................
............................

AtaşamentMărimeHitsLast download
Act constituitiv de societate comerciala pe actiuni.rtf60.8 KB1282în urmă cu 5 ore 30 minute
Your rating: None Average: 10 (4 votes)

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2008 - 2018 Modele-Acte.ro


Analize medicale - Fertilizant flori - Modele Contracte - Gazduire web Sibiu

Dermatogoie Sibiu- Pantofi - Blaj - Servicii funerare internationale - Web design - Suc de mere


Informatii despre cookies