magazine Black Friday 2017
Modele Acte - Site-ul tau cu modele de acte
catalog modele acte

Act constituitiv de societate cu raspundere limitata - cu mai multi asociati 2

CONTRACTUL SOCIETATII COMERCIALE
".............." S.R.L.

Subsemnatii (numele, prenumele sau denumirea fiecarui asociat, data nasterii si localitatea, domiciliul sau sediul, cetatenia, nationalitatea, starea civila, daca are sau nu antecedente penale, studii, ocupatia, actul de identitate, serie, numar, data eliberarii si organul care l-a eliberat).
In mod liber si de comun acord ne asociem sa infiintam o societate comerciala in Romania, in urmatoarele conditii:

CAPITOLUL I
DENUMIRE, FORMA JURIDICA, SEDIU (FILIALE, SUCURSALE)
SI DURATA.

Art. 1. - Denumire.
Se constituie de catre subsemnatii o societate comerciala, a carei denumire este: "............" S.R.L., insotita de toate actele ce emana de la ea, de numarul de inmatriculare in Registrul Comertului si de capitalul social.
Emblema societatii este cea din anexa la prezentul contract (daca exista o emblema).
Art. 2. - Forma societatii.
Societate este cu raspundere limitata, persoana juridica romana, care iti desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile acestui contract ale statutului anexat, care face parte integranta din contract.
Art. 3. - Sediul (filiale sau sucursale).
Sediul societatii este in Romania, localitatea ............, str. .........., nr. ...., bl. ....., sc. ...., etaj...., ap. ...., judetul(sector) ..........
Societatea va infiinta urmatoarele filiale si sucursale: (se indica localitate, adresa, judetul, tara pentru cele in strainatate).
Art. 4. - Durata societatii.
Societatea se constituie pe perioada de ani incepand cu data inmatricularii in Registrul Comertului, dupa care se dizolva de drept. Durata ei se poate prelungi cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990.

CAPITOLUL II
OBIECT DE ACTIVITATE SI CAPITALUL SOCIAL.

Art. 5. - Obiectul de activitate si capital social.
Societatea va avea ca obiect de activitate urmatoarele: (se formuleaza activitatile grupate pe productie, comert intern, servicii, export-import constructii, etc.).
In realizarea obiectului de activitate, societatea va plati taxele si impozitele prevazute de legislatia in vigoare.
Art. 6. - Capitalul social
Capitalul social total subscris de asociati este de ............, din care in numerar ..........., si in natura ............ lei (pentru societatile cu participare straina la capital se va indica structura capitalului subscris in lei si valuta).
Capitalul social anuntat se divide in .......... parti sociale egale, fiecare cu o valoare nominala de ........ lei, numerotate de la ......... la ...........
Asociatii au convenit sa subscrie si sa detina partile sociale dupa cum urmeaza:
1. (se indica numele si prenumele asociatilor), va detine ........ parti sociale, in valoare totala de .......... lei, numerotate de la .......... la .......... reprezentand .......% din capitalul social total;
2. .................................................................
Fiecare asociat este obligat a varsa integral capitalul social pana la data de .............
Aportul in natura al fiecarui asociat (daca este cazul) se prezinta astfel:
1. ..........................
2. ..........................
3. ..........................
(se indica pentru fiecare asociat valoarea aportului in natura, numarul de parti sociale, modul de evaluare: expertiza, declaratie, act de proprietate).
Aporturile in natura in valoare de ........... lei se transmit societatii la data constituirii acesteia.
Neindeplinirea de catre asociati a obligatiilor privind depunerea capitalului da dreptul societatii sa ceara executarea imediata a obligatiilor scadente si plata dobanzilor aferente pentru fiecare zi de intarziere.
Reducerea capitalului social se va putea face numai cu aprobarea Adunarii generale a asociatilor, cu respectarea minimului de capital de ........... lei. Reducerea capitalului va opera numai dupa trecerea a doua luni de la publicarea hotararii Adunarii Generale in Monitorul Oficial. Marirea capitalului se va face tot in baza hotararii Adunarii Generale a asociatilor.
Art. 7. - Prestatii in natura (daca este cazul).
In afara de partile sociale, noi asociatii ................. ne obligam fata de societate la urmatoarele prestatii periodice in natura: .................. pe durata de ........., cu o remuneratie de ........... lei.

CAPITOLUL III
CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII.

Art. 8. - Organul suprem de conducere al societatii este Adunarea Generala a Actionarilor care va fi constituita si va functiona potrivit prevederilor legale.
Art. 9. - Adunarea Generala numeste consiliul de administratie care va avea competenta si responsabilitatea stabilite de statut.
La constituirea societatii, va fi administrata de: (numele si prenumele, cetatenia, data si locul nasterii, limita puterilor acordate).
Se stabileste o remuneratie lunara de .......... lei, fiecarui administrator.

CAPITOLU IV
BENEFICII SI PIERDERI.

Art. 10. - Beneficiile reale (eventuale pierderi) ale societatii vor fi stabilite distribuite asociatilor, pe baza bilanturilor, proportional cu partile sociale detinute, astfel: (se indica pentru fiecare participant procentul de participare).

CAPITOLU V
DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII.

Art. 11. - Se face in conditiile Legii nr. 31/1990, adica prin faliment, incapacitate, extindere, retragere sau decesul unor asociati, cand datorita acestor cauze numarul asociatilor a ajuns la unul singur.
La decesul unuia dintre asociati, mostenitorii sunt continuatori ai acestuia in contractul de societate.
Pentru lichidarea si repartizarea patrimoniului social, numirea lichidatorilor se face de toti asociatii, in unanimitate. Daca nu se va putea intruni unanimitatea voturilor, numirea lichidatorilor va fi facuta in instanta, la cererea oricarui asociat ori administrator, cu ascultarea tuturor asociatilor si administratorilor. Dupa terminarea lichidarii societatii, lichidatorii intocmesc bilantul de lichidare si propun repartizarea activului intre asociati.
Asociatul nemultumit poate face opozitie la instanta in termen de 15 zile de la notificarea bilantului si a proiectului de repartizare.

CAPITOLUL VI
MODIFICAREA CONTRACTULUI DE SOCIETATE.

Art. 12. - Contractul de societate poate fi modificat de asociati cu respectarea prevederilor legale si a conditiilor de forma si de publicitate prevazute pentru incheierea lor.

CAPITOLUL VII
ARBITRAJUL.

Art. 13. - Litigiile intervenite intre asociati in legatura cu executarea prevederilor prezentului contract sunt in competenta Comisiei de Arbitraj de pe langa Camera de Comert si Industrie, in cazul in care acestea nu au fost solutionate pe cale amiabila.

CAPITOLUL VIII
DISPOZTII FINALE.

Art. 14. - Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile referitoare la societatile comerciale.
Subsemnatii asociati adoptam in unanimitate acest contract, pe care il semnam, cat si statutul ce face parte integranta din prezentul contract.
Incheiat astazi .......... intr-un numar de ........ exemplare.

Semnaturile asociatilor,
........................

STATUTUL SOCIETATII COMERCIALE
"................" S.R.L.

CAPITOLUL I
DENUMIREA, SEDIU, DURATA DE FUNCTIONARE.

Art. 1. - Denumire.
Denumirea societatii este "............." S.R.L.
In toate actele, anunturile si publicatiile privind activitatea societatii va fi cunoscuta prin acest nume si prin numarul de inmatriculare in Registrul comertului.
Art. 2. - Societatea comerciala "..........." S.R.L. este persoana juridica romana si isi desfasoara activitatea potrivit legislatiei romane si prezentului statut, care este parte integranta a contractului de societate.
Art. 3. - Sediul societatii este cel prevazut la punctul .......... din contract.
Prin vointa asociatilor, sediul societatii poate fi schimbat in orice loc din Romania, cu efectuarea formalitatilor prevazute de lege.
Art. 4. - Durata de functionare a societatii este de ...... ani, incepand cu data inmatricularii in Registrul comertului, cu exceptia dizolvarii anticipate a acesteia sau prelungirii duratei de functionare, prin hotararea Adunarii generale.

CAPITOLUL II
OBIECTUL DE ACTIVITATE.

Art. 5. - Obiectul de activitate conform prevederilor punctului din contractul de societate.

CAPITOLUL III
CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNI

Art. 6. - Capitalul social este format din ........ parti sociale, in suma de ............ lei.
Partile sociale vor fi reprezentate prin certificate sub semnatura administratorului societatii. Fiecare certificat va cuprinde:
- denumirea si durata societatii; data constituirii societatii si numarul de inmatriculare in Registrul comertului; capitalul social, numarul total al partilor sociale emise, varsamintele efectuate; mentiunea ca certificatul nu este negociabil.
Societatea va tine evidenta partilor sociale intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de Ministerul de Finante care se pastreaza la sediul central.
Art. 7. - Capitalul social poate fi majorat, pe baza hotararii Adunarii generale o data sau de mai multe ori, prin crearea de parti sociale noi si emiterea de noi certificate reprezentand aportul in natura sau in numerar prin utilizarea fondurilor de rezerva disponibile, create de societate prin orice alt mijloc.
Daca marirea capitalului social se face prin aport in natura Adunarea generala va dispune efectuarea unei expertize pentru evaluarea acestui aport.
Dupa depunerea raportului de expertiza, Adunarea generala a asociatilor, avand in vedere concluziile expertilor, poate hotara marirea capitalului. Hotararea trebuie sa cuprinda descrierea aportului in natura, numele persoanei ce il efectueaza si numarul partilor sociale corespunzatoare aportului.
Partile sociale nou emise vor fi subscrise in totalitatea lor libere de orice sarcini.
Art. 8. - Partile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, care nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale. Un creditor al unui asociat poate formula pretentii numai asupra partii din beneficiul societatii ce i se va repartiza, sau cotei parti cuvenite acestuia prin lichidarea societatii, efectuate in conditiile prezentului statut.
Fiecare parte sociala da dreptul la un vot in orice deliberare.
Asociatii nu sunt responsabili decat pana la concurenta sumei reprezentand partile sociale pe care le poseda.
Art. 9. - Cesiunea partiala sau totala a partilor sociale intre asociati sau catre terti, se poate face pe baza hotararii Adunarii generale a asociatilor.
Transferul se inregistreaza in registrul de evidenta a partilor sociale si se mentioneaza pe certificat.
Cesiunea partilor sociale trebuie constata fie prin act autentificat care e obligatoriu in cazul unei donatii, fie prin act sub semnatura privata.
Pentru a fi opozabil societatii si tertilor, actul trebuie sa fie autentificat, publicat in Monitorul Oficial si inscris in Registrul comertului.
In cazul dobandirii de parti sociale prin succesiune, Adunarea generala a asociatilor va hotara daca se va continua activitatea societatii cu mostenitorii. In caz contrar societatea este obligata la plata partilor sociale catre succesori, conform ultimului bilant aprobat.

CAPITOLUL IV
CONDUCEREA SOCIETATII.

Art. 10. - Hotararile asociatilor se iau in Adunarea generala care reprezinta totalitatea asociatilor.
Votul este deschis sau prin corespondenta.
Art. 11. - Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare si se tin la sediul societatii.
Art. 12. - Adunarile generale se intrunesc cel putin o data pe an, inainte de depunerea bilantului anual la institutiile imputernicite.
In afara de dezbaterea altor probleme din ordinea de zi, Adunarea generala este obligata: sa analizeze si sa aprobe bilantul contabil, contul de profituri si pierderi, destinatia si repartizarea beneficiului, atribuit asociatilor.
Art. 13. - Pentru validitatea deliberarilor adunarii ordinare e necesara prezenta tuturor asociatilor, hotararile fiind valabile, cat sunt luate in unanimitate.
Art. 14. - Adunarea extraordinara se intruneste ori de cate ori e nevoie de a lua o hotarare pentru: marirea capitalului, mutarea sediului, fuziunea, reducerea capitalului, dizolvarea, modificarea statutului.
Art. 15. - Hotararile in Adunarea generala extraordinara a societatii se iau in prezenta tuturor membrilor asociati si sunt valabile prin votul tuturor asociatilor.
Art. 16. - Asociatul care, intr-o operatie determinata are pe cont propriu sau pe contul altuia interese contrare societatii, nu poate lua parte la nici o deliberare sau decizie privind aceasta operatie.
Asociatul care contravine, dispozitiilor alin. 1 este raspunzator de daunele cauzate societatii, daca fara votul sau nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.
Art. 17. - In adunarile generale se vor incheia procesele-verbale care vor constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii, dezbaterile in rezumat, hotararile luate si asociatii care au votat contra.
Procesul verbal va fi trecut in registrul adunarilor generale.
Art. 18. - Un asociat, nu poate exercita dreptul sau de vot in deliberarile adunarilor asociatilor referitoare la aporturile sale in natura sau la actele juridice incheiate intre el si societate.

CAPITOLUL V
ADMINISTRAREA SOCIETATII

Art. 19. - Administrarea societatii se face de catre administratori numiti in contractul de societate.
Art. 20. - Administratorul nu poate primi, fara autorizarea Adunarii asociatiilor, mandatul de administrator, in alte societati concurente sau avand acelasi obiect, nici sa faca acelasi fel de comert ori altul cunoscut pe cont propriu, sau pe contul altei persoane juridice sau fizice, sub sanctiunea revocarii si raspunderii pentru daune.
Art. 21. - Societatea trebuie sa faca prin grija administratorilor, un registru al asociatilor, in care se vor inscrie numele si prenumele, domiciliul fiecarui asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul partilor sociale sau alte modificari privitoare la acestea.
Administratorul raspunde personal si solidar pentru orice dauna pricinuita prin nerespectarea regulilor de la alin. 1.
Registrul poate fi cercetat de asociati si creditori.
Art. 22. - Administratorul este obligat sa convoace adunarea asociatilor la sediul social, cel putin o data pe an sau ori de cate ori este necesar.
Un asociat va putea cere convocarea adunarii generale aratand scopul acestei convocari.
CAPITOLUL VI
ACTIVITATEA SOCIETATII

Art. 23. - Exercitiul economic-financiar incepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie al fiecarui an. Primul exercitiu va incepe la data constituirii societatii.
Art. 24. - Angajarea personalului societatii se face in functie de necesitatile impuse de volumul de munca, pe baza de contract de munca, inregistrate la Camera de Munca.
Nivelul salariilor personalului se stabileste si se modifica de asociati cu respectarea dispozitiilor legale.
Art. 25. - Amortizarea fondurilor fixe se stabileste prin aplicarea normelor de amortizare asupra valorilor de amortizare a fondurilor fixe si se includ in contul prestarilor de servicii sau in cheltuielile de circulatie fiind utilizate pentru inlocuirea mijloacelor fixe si alte nevoi ale societatii.
Art. 26. - Lucrarile de reparatii capitale se vor executa pe baza hotararii asociatilor, costurile acestora fiind incluse in cheltuielile de circulatie, ori esalonat pe mai multi ani.
Art. 27. - Societatea va intocmi anual bilantul si contul de profit si pierderi, va tine in lei evidenta activitatii economico-financiare.
Art. 28. - Beneficiul societatii se stabileste prin bilantul aprobat de asociati.
Beneficiul impozabil se stabileste ca diferenta intre suma totala a veniturilor incasate si suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri.
Din beneficiile societatii se va prelua in fiecare an cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.
Daca fondul de rezerva dupa constituire s-a micsorat din orice cauza, va fi completat cu respectarea prevederilor de la alin. 3.
Beneficiul cuvenit asociatilor se imparte intre acestia in cota proportionala cu participarea la capitalul social.
Plata efectiva a beneficiului se face la sfarsitul anului.

CAPITOLUL VII.
EXCLUDEREA ASOCIATILOR.

Art. 29. - Poate fi exclus:
a) asociatul care pus in intarziere, nu efectueaza aportul la care s-a obligat;
b) asociatul administrator care comite fraude in dauna societatii sau se serveste de semnatura sociala sau de capitalul social in folosul lui sau al altora.
Art. 30. - Excluderea se pronunta prin hotarare judecatoreasca la cererea societatii sau a oricarui asociat.
Hotararea definitiva de excludere se va depune, in 15 zile la Registrul Comertului pentru a fi inscrisa, iar dispozitivul hotararii se va publica la cerere societatii in Monitorul Oficial.
Art. 31. - Asociatul exclus raspunde de pierderi si are dreptul la beneficii pana in ziua excluderii sale, insa nu va putea cere ridicarea lor pana ce acestea nu sunt repartizate potrivit prevederilor din contractul de societate.
Asociatul exclus nu are dreptul la o parte proportionala din patrimoniul social, numai la o suma de bani care sa reprezinte valoarea acesteia.
Art. 32. - Asociatul exclus ramane obligat fata de terti pentru operatiile facute de societate, pana in ziua ramanerii definitive a hotararii de excludere.
Daca, in momentul excluderii sunt operatii in curs de executare, asociatul este obligat sa suporte consecintele si nu-si va putea retrage partea ce i se cuvine decat dupa terminarea acestor operatii.

CAPITOLUL VIII
DIZOLVAREA

Art. 33. - Dizolvarea are loc prin efectul legii.
Art. 34. - Societatea fiind dizolvata, administratorii trebuie sa inceapa procedura de lichidare.
Din momentul dizolvarii, administratorul nu mai poate intreprinde noi operatii, in caz contrar este personal si solidar raspunzator pentru operatiile pe care le-a intreprins.
Interdictia prevazuta la alin. 2 se aplica din ziua la care dizolvarea a fost hotarata.

CAPITOLUL IX
FUZIUNEA

Art. 35. - Fuziunea se hotaraste de adunarea asociatilor.
Art. 36. - Bilantul intocmit cu aceasta ocazie va fi depus odata cu cererea de inscriere a hotararii de fuziune la Registrul Comertului pentru a fi mentionat in registru.
Art. 37. - Fuziunea nu poate avea efect decat dupa 3 luni de la publicarea in Monitorul Oficial cu exceptia cazurilor in care nu se justifica plata tuturor datoriilor sociale sau depunerea sumei corespunzatoare la C.E.C. si la Administratia financiara sau cand exista acordul tuturor creditorilor.
In cursul termenului prevazut la pct. 1 oricare creditor al societatii va putea face opozitia la instanta.
Opozitia suspenda executarea fuziunii pana la ramanerea definitiva a sentintei judecatoresti.

CAPITOLUL X.
LICHIDAREA SOCIETATII

Art. 38. - Lichidarea se va face de lichidatorii desemnati de asociati, dintre asociati sau terti.
Toate actele emanand de la societate trebuie sa arate ca aceasta este in lichidare.
Art. 39. - Lichidatorii au obligatia, indata dupa intrarea in functie, ca impreuna cu administratorul societatii sa faca un inventar si sa incheie bilantul, care sa constate situatia exacta a activului si pasivului societatii si sa le semneze.
Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze in patrimoniul societatii registrele ce li s-au incredintat de adunare si actele societatii. De asemenea, ei vor tine un registru cu toate operatiile lichidarii, in ordinea datei lor.
Art. 40. - Lichidatorii vor putea:
a) sa stea in judecata si sa fie actionati in interesul lichidarii;
b) sa execute si sa termine operatiile de comert referitoare la lichidare;
c) sa vanda bunurile societatii prin licitatie publica;
d) sa faca tranzactii;
e) sa lichideze si sa incaseze creantele societatii chiar in caz de faliment al debitorului, dand chitanta;
f) sa contracteze obligatii cambiale, sa faca imprumuturi neipotecare si sa indeplineasca orice act oneros.
Lichidatorii ce intreprind noi operatii comerciale, ce nu sunt necesare scopului lichidarii, sunt raspunzatori personal si solidar de executarea lor.
Art. 41. - Lichidatorii nu pot plati asociatilor nici o suma in contul partilor ce li s-ar cuveni din lichidare inaintea achitarii creditelor societatii.
Impotriva deciziilor lichidatorilor, creditorii societatii pot face opozitie.
Art. 42. - Lichidatorii ce au achitat datoriile societatii cu proprii lor bani nu vor putea sa execute impotriva societatii drepturi mai mari decat acelea ce, apartinea creditorilor platiti.
Art. 43. - Creditorii societatii au dreptul de a exercita contra lichidatorilor actiunile ce decurg din creantele la termen, pana la concurenta bunurilor existente, in patrimoniul societatii si numai dupa aceea de a se indrepta impotriva asociatilor pentru plata sumelor datorate, din valoarea aporturilor a capitalul societatii.
Art. 44. - Dupa terminarea lichidarii societatii, lichidatorii trebuie sa intocmeasca bilantul de lichidare si sa propuna repartizarea activului intre asociati.
Asociatul nemultumit poate face opozitie la instanta in 15 zile de a notificarea bilantului si a proiectului de repartizare.
Pentru solutionarea opozitiei, problemele referitoare la lichidare vor fi separate de cele ale repartizarii, fata de care lichidatorii pot ramane straini.
Art. 45. - Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa ceara radierea societatii din Registrul Comertului.
Lichidarea nu libereaza asociatii si nu impiedica declararea in stare de faliment a societatii.
Art. 46. - Dupa aprobarea socotelilor si terminarea repartitiei, registrele si actele societatii ce nu vor fi necesare vreunuia dintre asociati, se vor depune la asociatul desemnat de majoritate.
Registrele tuturor societatilor vor fi pastrate timp de 5 ani.

CAPITOLUL XI.
LITIGII.

Art. 47. - Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti. Litigiile nascute din raporturile contractuale pot fi solutionate si prin arbitraj. In acest caz, se poate alege competenta Comisiei de arbitraj de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
Litigiile personalului angajat de societate se rezolva potrivit legislatiei muncii in vigoare in Romania.

CAPITOLUL XIL
DISPOZITI FINALE.

Art. 48. - Prezentul statut intra in vigoare de la data semnarii lui de catre asociati.
Prevederile statutului se completeaza cu dispozitiile legale referitoare ta societatile comerciale.
Prezentul statut a fost semnat la ............. la data de ............, in ....... exemplare originale in limba romana.

Semnaturile asociatilor,
........................

AtaşamentMărimeHitsLast download
Act constituitiv de societate cu raspundere limitata - cu mai multi asociati 2.rtf45.73 KB1801în urmă cu 4 zile 23 ore
Your rating: None Average: 10 (1 vote)

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2008 - 2018 Modele-Acte.ro


Analize medicale - Fertilizant flori - Modele Contracte - Gazduire web Sibiu

Dermatogoie Sibiu- Pantofi - Blaj - Servicii funerare internationale - Web design - Suc de mere


Informatii despre cookies